Handikapp deklaration


I AF Bostäders handikappsdeklaration beskrivs grundtillgängligheten i våra studentbostäder. 

Bakgrund

Med ambitionen att vara en hjälp för den funktionshindrade studenten har AF Bostäder tillsammans med Lunds Kommuns tillgänglighetsrådgivare Jan-Erik Johansson tagit fram denna beskrivning över grundtillgängligheten i AF Bostäders lägenheter. Kriterierna över grundtillgängligheten baserar sig på riktlinjer framtagna av Lunds Kommun i samarbete med AF Bostäder.

Vi har besiktigat de delar av AF Bostäders bestånd som kan vara av speciellt intresse för den funktionshindrade. Framförallt de bostäder som byggts på 90-talet har bedömts vara mest intressanta av den anledningen att det övriga fastighetsbeståndet byggdes innan tillgänglighetstänkandet fanns med i planläggningen av bostäder.

Genom denna information om grundtillgänglighet hoppas vi underlätta valet av bostad för studenter med funktionshinder, men vi kan inte garantera att den skall tillfredställa alla typer av funktionshinder eller vara en fullständig dokumentation. Denna rapport har till syfte att ge funktionshindrade studenter bättre information om AF Bostäders bostäder. Informationen har funnits tillgänglig under 2004 som en 1-årig försöksverksamhet. Eftersom erfarenheterna har varit goda av denna handikappdeklaration har vi beslutat att permanenta den.

Kriterier för grundtillgänglighet studentbostäder

Grundtillgänglighet i studentbostäder avser fysisk tillgänglighet så att studenter med funktionshinder kan flytta in och bedriva sina studier. Dessa kriterier har som funktion att fungera som ett hjälpmedel för rörelsehindrade och synskadade, men det är givetvis den enskilde studenten som själv kan avgöra om bostadens egenskaper motsvarar hans/hennes individuella behov.

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos Lunds kommun om bostaden behöver anpassas för dina behov. Det ställs krav att du försökt hitta en så lämplig bostad som möjligt. Ansökan görs på särskild blankett. Till ansökan skall du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Mer information finns på hemsidan www.lund.se/bostadsanpassning eller kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag på Vård- och omsorgsförvaltningen

Observera att orden bra, god och gott används för att uttrycka att det givna kriteriet är uppfyllt. Ordet acceptabelt för ett kriterie anger en något lägre nivå än bra/god/gott men punkten har ändå bedömts som tillgänglig. Det är viktigt att var och en själv gör den personliga värderingen utifrån sina egna förutsättningar.

Entréförhållanden

1.1 Att ta sig till byggnaden

Det ska finnas möjlighet att ordna en parkering/angöringsplats för rörelsehindrades fordon ca 25 m från tillgänglig entré. Gångvägar skall ha hårdgjord markbeläggning utan sättningar och håligheter. Eventuella trappor i gångväg skall vara kompletterade med ramp eller lyftanordning. Lutningen på ramper får inte överskrida 1:12. Nivåskillnader på mer än 0,5 m skall fördelas på ramper med mellanliggande vilplan. Cykelparkeringar skall vara placerade utanför gångväg.

1.2 Att ta sig in i byggnaden

Det skall finnas fritt utrymme bredvid ytterdörr på ca 0,65 m vid handtagssidan när man öppnar dörren mot sig. När man öppnar dörren från sig behövs ca 0,25 m. Det fria passagemåttet behöver vara minst 0,8 m. Porttelefoner och kodlås skall vara placerade 0,8-1,2 m över mark och minst 0,5 m från innerhörn för att bli tillgängliga.

Byggnaden

1.3 Att förflytta sig i byggnaden

Man skall kunna förflytta sig från entrédörren till samtliga gemensamma utrymmen utan att passera trappa / enstaka trappsteg.

1.4 Tvättstuga / förråd / sophantering

Tvättstuga / förråd / miljöhus ( för avfall från sopsortering) skall vara tillgängliga även för person i rullstol som har ”bagage” med sig. Utrymmena skall kunna nås utan att passera trappa / enstaka trappsteg.

1.5 Kök

Det behövs ca 1,3 m fritt utrymme framför köksinredning. Det skall finnas möjlighet att göra individuella anpassningar vid behov.

1.6 Bostaden

Hygienutrymme skall möjliggöra toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så utformat att det efter ändring finns plats för medhjälpare och separat duschplats.

Generellt

2.1 Gångväg

Gångvägar skall ha hårdgjord markbeläggning utan sättningar och håligheter. Eventuella trappor i gångvägarna skall vara kompletterade med ramp eller lyftanordning. Cykelparkeringar skall vara placerade utanför gångväg.

2.2 Ramp, backe

Lutningen på ramper får inte överskrida 1:12. Nivåskillnader på mer än 0, 5 m skall fördelas på ramper med mellanliggande vilplan.

2.3 Hiss, plattformshiss

Taktil markering på knappar bör finnas. Höjden på dessa rekommenderas vara ca 0,8-1,2 m över golv. Passagemåttet för dörrar skall vara minst 0,8 m.

2.4 Innerdörrar

Det skall finnas utrymme bredvid dörr på ca 0,45 m vid handtagssida när man öppnar dörren mot sig. (Gäller innerdörrar utan dörrstängare). Det behövs fritt passagemått minst 0,8 m. Det skall vara 9M dörrar (alltså 90 cm). Höjden på trösklar skall vara max 25 mm.

2.5 Möjlighet till säker förflyttning

Det skall finnas ett trappräcke om trappans höjd överskrider 0,5 m. Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar skall vara tydligt markerade. Övre och nedre trappsteg bör vara kontrastmarkerat, då det underlättar för synskadade.

2.6 Utformning som underlättar orienteringen

Ljushetskontrast skall finnas mellan innerdörrar (eller dörrfoder) och omgivande väggar.

2.7 Sammanfattning

Varje besiktigad lägenhet ges en slutbedömning.

Se  vår inventering av tillgängligheten på områdena. 


Senast uppdaterad 17 juli, 2018