Miljömål


Specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Precis som våra miljömål vara. Under 2016 förändrades organisationen kring miljöarbetet och AF Bostäder valde då att satsa på ett bredare grepp med fokus på hållbarhet. Miljömålen antogs hösten 2013 och kommer under 2017 ses över och uppdateras till nya hållbarhetsmål.

Ekonomi

Vi ska minska energiförbrukningen i våra befintliga fastigheter med 15 % fram till 2019.

Uppföljning: Sedan 2014 har värmeförbrukning minskat med 2% och elförbrukning minskat med 8%. Totalt har energiförbrukningen minskat med 3 % vid mätning 2016. Exempel på åtgärder som vidtagits är ombyggnationer, energioptimering och system för driftuppföljning i våra olika fastigheter. 

Fastigheter

Vi ska systematiskt kartlägga våra fastigheters miljöpåverkan för att kunna identifiera områden som kan förbättras. 

Uppföljning: Vi har identifierat flera områden som vi kunnat förbättra oss på. Sedan år 2014 har vi minskat våra fastigheters miljöpåverkan genom en rad olika projekt, exempelvis förbättrad avfallshantering genom Projekt Waste, klädinsamling via Human Bridge, samarbete med Fimpfritt Lund, övergång till fossilbränslefri fordonspark och inköp av förnyelsebar el.

Medarbetare

Majoriteten av våra medarbetare ska mot slutet av 2014 känna till miljöpolicyn och målen samt bidra till att miljöhänsyn genomsyrar det dagliga arbetet.

Uppföljning: Vartannat år fyller AF Bostäders medarbetare i en enkät, Nöjd Medarbetar Index (NMI). I NMI 2013 svarade 67 % att de känner till vår miljöpolicy och våra miljömål, motsvarande svar i NMI 2015 75 %. År 2013 upplevde 71 % av medarbetarna att vi arbetar aktivt med meningsfulla miljöfrågor, motsvarande svar i NMI 2015 var 76 %. 

Kunder

Under 2014 ska vi fastställa hur stor procentandel av våra hyresgäster som ser oss som en miljömedveten hyresvärd. Målsättningen är att uppnå minst 90 procent år 2019.

Uppföljning: AF Bostäder skickar varje år ut en enkät, Nöjd Kund Index (NKI), där våra hyresgäster kan ge synpunkter och bedöma vårt arbete. I NKI 2014 svarade 56 % att de anser AF Bostäder vara en miljömedveten hyresvärd och i NKI 2017 svarade 85 % positivt på samma fråga.

Utveckling

Förutom att följa miljölagar ska vi dessutom tillämpa striktare krav än lagstadgat när det är ekologiskt berättigat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Årligen, med start 2014, görs en miljörevision där resultatet av miljöarbetet sammanfattas.

Uppföljning: Vi arbetar för att främja en hållbar utveckling genom flera olika projekt. För att säkerställa att miljöperspektivet finns med i hela verksamheten finns en hållbarhetsgrupp där ansvarig från företagets olika arbetsprocesser deltar. Från 2018 kommer AF Bostäder årligen att publicera en hållbarhetsredovisning där våra mål och visioner inom hållbarhet redovisas och följs upp. 


Senast uppdaterad 17 oktober, 2017