Miljöpolicy


På AF Bostäder strävar vi efter att erbjuda våra hyresgäster en sund och inspirerande boendemiljö grundad på hög kvalitet och god service.

Genom ett aktivt miljöarbete skapar vi ett hållbart boende med bl a rätt materialval och energieffektiva lösningar. Tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer utvecklar vi en långsiktigt hållbar verksamhet med begränsad miljöpåverkan. Miljöarbetet ska bedrivas systematiskt med tydliga mål samt rutiner för organisationen. Samordning och utveckling av vårt miljöarbete bidrar i slutändan också till ett hållbart boende. Det finns flera förutsättningar för ett lyckat miljöarbete och denna miljöpolicy beskriver hur vårt arbete bedrivs. 

Tydligt formulerat miljöansvar för alla delar av organisationen.

Företagsledningen har det yttersta miljöansvaret, miljösamordnaren koordinerar, stöttar, engagerar och informerar övriga organisationen, miljögruppen arbetar gemensamt med mål och riktlinjer. Övriga medarbetare arbetar utifrån satta riktlinjer och rutiner.

Bevakning av gällande miljölagstiftning.

Detta innebär att vi bevakar och följer aktuell lagstiftning och andra krav som berör vår verksamhet. Vi strävar också efter att bevaka omvärlden och andra liknande organisationer för att hålla oss i framkant.

Användning av energieffektiv teknik.

Vi arbetar kontinuerligt med driftoptimering för att minska vår energiförbrukning och väljer tekniklösningar utifrån ett energi- och livscykelperspektiv. I samband med ex. utbyte av företagets fordon/maskiner uppgraderar vi även dessa till så hög miljöklass som möjligt utan att göra avkall på effektiviteten.

Miljöanpassade inköp.

Vi har upprättat miljökriterier samt rutiner som avser inköp av energi, material, tjänster och entreprenad. Vi strävar efter att hushålla med energi och vatten och minimera avfall.

Samarbete med leverantörer som visar en tydlig miljöprofil.

Genom dialog med våra leverantörer säkerställer vi att de tagit del av vår miljöpolicy. Vi prioriterar leverantörer som har en tydlig miljöprofil samt kan redovisa förbättringsåtgärder för att minska sin negativa miljöpåverkan och arbetar efter en dokumenterad miljöpolicy eller miljöplan.

Kunskap om verksamhetens miljöpåverkan.

Utbildning av personal i relevanta och anpassade miljöfrågor. Information om företagets miljöpåverkan och tanke om hållbarhet. Vi ger riktad information till våra kunder och medarbetare. Information om vårt miljöarbete ska också göras tillgängligt för övriga intressenter.

Uppmuntran till nytänkande och strävan mot hållbarhet.

Medarbetare och kunder ska uppmuntras och inspireras till att tänka miljö och hållbarhet. Alla frågor och idéer, stora som små, ska bemötas och föras fram. Vi underlättar för våra kunder att bidra i miljöarbetet bl a genom att bereda möjlighet att källsortera mat- och hushållsavfall samt ge information om hur de har möjlighet att påverka genom handling.


Senast uppdaterad 17 oktober, 2017