Miljömål


Specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Precis det ska våra miljömål vara. Vi har valt ut fem områden att jobba med och dessa är ekonomi, fastigheter, medarbetare, kund och utveckling. Varje område har ett eget miljömål. De antogs hösten 2013 och kommer under 2017 att uppdateras med nya mål, denna gång inom hållbar utveckling.

Ekonomi

Vi ska minska energiförbrukningen i våra befintliga fastigheter med 15 % fram till 2019, vilket kommer att resultera i lägre energikostnader.

Kommentar: Energiförbrukning avser vatten, värme och el. Målet gäller befintliga fastigheter (exkl. lokaler) eftersom nybyggnationernas lägre energiförbrukning skulle få ett missvisande positiv genomslag. Minskning av energiförbrukningen kommer att baseras på 2014 års energiförbrukning.

Fastigheter

Vi ska systematiskt kartlägga våra fastigheters miljöpåverkan för att kunna identifiera områden som kan förbättras. Under 2014 ska minst en fastighet kartläggas.

Kommentar: Utöver minskad energiförbrukning, ska vi med hjälp av konsulter och kartläggning analysera hur vi även inom andra områden kan minska vår negativa miljöpåverkan. Vi ska också undersöka förutsättningarna för att miljöklassa en utvald fastighet.

Medarbetare

Majoriteten av våra medarbetare ska mot slutet av 2014 känna till miljöpolicyn och målen samt bidra till att miljöhänsyn genomsyrar det dagliga arbetet.

Kommentar: Medarbetarna är AF Bostäder mest värdefulla resurs. Det är därför viktigt att de känner delaktighet samt att de förstår och accepterar vikten av ett utökat miljöarbete. Medarbetarna ska uppmuntras till initiativ, nya tankesätt, diskussion och nyfikenhet för att minimera vår negativa miljöpåverkan.

Kunder

Under 2014 ska vi fastställa hur stor procentandel av våra hyresgäster som ser oss som en miljömedveten hyresvärd. Målsättningen är att uppnå minst 90 procent år 2019.

Kommentar: AF Bostäder har världens bästa kunder. Det är en engagerad, utmanande och innovativ skara som hela tiden byts ut, förändras och varieras. En konstant faktor är att de förväntar sig att vi är en ansvarstagande hyresvärd. Vi måste tydligt visa dem vad vi gör och informera om vad de själva kan göra för att dela ansvaret för miljöpåverkan med oss.

Utveckling

Förutom att följa miljölagar ska vi dessutom tillämpa striktare krav än lagstadgat när det är ekologiskt berättigat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Årligen, med start 2014, görs en miljörevision där resultatet av miljöarbetet sammanfattas.

Kommentar: Omvärldsbevakning, kartläggning och sammanställning ska leda till att vi kan sammanfatta såväl utförda som kommande miljöåtgärder i en miljörevision. Aktivt nätverkande med andra organisationer avseende miljöfrågor som hjälper oss att vidga vyerna och utbyta erfarenheter. Genom att påverka beteenden och attityder hos såväl medarbetare som kunder med hjälp av interna miljörutiner och riktad information, kan företaget utvecklas i positiv miljöriktning. 


Senast uppdaterat 5 maj, 2017