Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Bokompakt vinner Skåne Solar Award 2015

23 juni, 2015

Studentbostäderna i Bokompakt, som AF Bostäder driver som ett utvecklingsprojekt, tilldelas priset Skåne Solar Award 2015 i kategorin Årets solcellsanläggning . Priset ges till AF Bostäder tack vare nytänkandet i projektet och det starka symbolvärdet för kundgruppen, det vill säga studenterna vid Lunds universitet, och deras begränsade ekonomi.

Skåne Solar Award 2015 delades ut vid en ceremoni på Skånes Energiting i Malmö den 17 juni 2015 . Priset tilldelades den anläggning som under 2014 färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Bakom priset står den ideella föreningen Solar Region Skåne vars kansli drivs av Energikontoret Skåne, som i sin tur är en del av Kommunförbundet Skåne. Förutom äran och ett diplom så får AF Bostäder också 10 000 kr som belöning.

Bokompakt färdigställdes 2014 och är 22 studentbostäder där varje hyresgäst har cirka 10 smarta kvadratmeter till sitt förfogande i boendet. Eftersom bostäderna i Bokompakt utmanar de rådande byggnormerna så har AF Bostäder beviljats dispens från byggreglerna för att genomföra projektet. Projektet omfattar en vetenskaplig helhetsstudie av kompaktboenden och ett stort antal frågor rörande funktion, trivsel, energi­användning, ekonomi med mera kommer att utvärderas.
- Avsikten är att skapa ett underlag för framtida ställnings­taganden. Ett möjligt resultat av projektet är att det, med eller utan modifieringar, går att utveckla kompaktbostäder av detta slag med god funktion och trivsel och att det kan aktualisera vissa regellättnader för byggande av studentbos­täder, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

Bokompakt är också unikt genom att studenterna till stor del själva har utforma sitt boende. För den unga kundgruppen är ett grönt boende en självklarhet. Detta och mycket annat har studenterna fått vara med och påverka. Under 2013 hade AF Bostäder, och arkitekten Pontus Åqvist från Openstudios, en referensgrupp med studenter som arbetade tillsammans med AF Bostäder för att hitta vision, funktion och konstruktion för Bokompakt. Utformningen och funktionerna i bostäderna har sin grund i de önskemål som referensgruppen la fram.
- Energianvändning har redan från början varit en prioriterad del av projektet Bokompakt. Vår ambition är att varje boende på Bokompakt ska använda mindre energi i sitt boende under ett år än vad som används för att ta sig från Lund till Stockholm med bil, enkel resa. Solpanelerna och andra lösningar gör att Bokompakt i princip är självförsörjande när det gäller energi, säger Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. 

Fakta Skåne Solar Award

Skåne Solar Award 2015 tilldelas den anläggning som under 2014 färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Tävlingen består av de två klasserna "Årets solfångaranläggning" och "Årets solcellsanläggning".

Skåne Solar Award och en prissumma på 10 000 kr tilldelas ägaren av anläggningen. Den arkitekt eller motsvarande som svarat för utformningen av anläggningen samt leverantören av anläggningen tilldelas ett diplom.

Nomineringar har tagits emot fram till den 12 mars 2015. En jury nominerar högst tre förslag inom respektive klass och utser vinnare i respektive klass.

Skåne Solar Award delas ut i samarbete med E.ON Värme och Serviceförvaltningen i Malmö stad.  

Fakta Bokompakt

AF Bostäder har initierat ett utvecklingsprojekt, Bokompakt, som går ut på att bygga kompakta studentbostäder och att under viss tidsperiod studera hyresgästernas upplevelse av bostaden i förhållande till hyresnivån. Denna typ av bostäder frångår på olika sätt de tillgänglighetsregler som råder. Därför har det krävts och beviljats dispens för AF Bostäder för att genomföra det här projektet. Dispensen beviljades av Mark- och miljööverdomstolen i en dom den 20 november 2012 (Målnummer P 4012-12).

Dispensen omfattar 22 bostäder. Syftet med projektet är att hitta lösningar på ett mycket angeläget samhälleligt problem och utvecklingsprojektet ska bli föremål för vetenskaplig utvärdering. Staten har i utredningar efterlyst just denna typ av initiativ och AF Bostäder har av staten beviljats ekonomiskt bidrag för att genomföra projektet.

En plan för vetenskaplig utvärdering av projektet har upprättats. Bostadsforskaren Elisabeth Dalholm Hornýansky vid Lunds universitet har engagerats för att leda den vetenskapliga utvärderingen. De underlag som framkommer ska kontinuerligt analyseras utifrån faktorer som trivsel, boendeupplevelse och funktioner. I utvärderingen ingår även hur olika tillgänglighetsfrågor kan lösas. Ambitionen är att utifrån hyresgästernas reaktioner skapa ett underlag för framtida diskussioner kring hur prisvärda studentbostäder ska kunna utvecklas utan att avkall måste göras på alltför centrala funktioner. Om resultatet av utvecklingsprojektet blir lyckat krävs regeländringar eller ytterligare dispensprövningar för att byggande av dylika kompaktbostäder i större skala ska kunna ske.