Uppsats: Cirkulär ekonomi hos AF Bostäder

28 juni, 2018

Frida Mattsson skrev sin kandidatuppsats hos AF Bostäder under våren 2018. Här får du ta del av en artikel som sammanfattar hennes arbete. I uppsatsen undersöks hur AF bostäder kan implementera cirkulär ekonomi i verksamheten.

Vi blir allt bättre på att sopsortera och ta hand om vårt avfall, men kan det vara så att vi till och med har blivit för bra på det? För att hushålla med jordens resurser på ett smart och hållbart sätt måste vi börja återanvända saker mer och dela dem med varandra. I en cirkulär ekonomi gör man just detta. Ett klassiskt cirkulär ekonomiskt funktionstänk är att man behöver hålet och inte borren, och kan minska både nyproducerade produkter och avfall genom att låna eller hyra en borrmaskin istället för att äga den.

AF Bostäder är ett studentbostadsföretag som idag förser ca 25 % av Lunds universitets studenter med tak över huvudet. Företaget har uppdaterad strategi för att bli mer hållbara och arbetar delvis med cirkulär ekonomi i form av delningsekonomi, dvs att hyresgästerna har gemensamma tvättstugor och uteplatser. Men det finns stor potential för fler cirkulära lösningar i deras verksamhet. I denna studie identifierades därför så kallade cirkulära lösningar som kan hjälpa AF Bostäders hyresgäster att minska sin miljöpåverkan genom att återanvända och dela på saker sinsemellan.

För att saker inte ska kastas och bli till avfall kan AF Bostäder ta fram lagerlokaler för bytesmarknad där hyresgästerna kan ställa gamla möbler och diverse inredning de inte längre vill ha så att andra hyresgäster kan använda dem istället. Företaget kan även erbjuda uthyrning eller lån av verktyg som finns på varje bostadsområde så att alla hyresgästerna kan dela på färre uppsättningar verktyg istället för att varje hushåll har egna. Ett samarbete kan också göras med Lundahoj, stationer med uthyrningsbara cyklar, som installeras på varje bostadsområde så att studenter som inte har tillgång till cykel också kan cykla istället för att ta taxi eller buss. Företaget kan även hjälpa hyresgästerna vid flytt genom att erbjuda körning av möbler för de som flyttar mellan AF Bostäders bostadsområden. På så vis väljer förhoppningsvis studenterna att behålla sina möbler istället för att välja den enklare utvägen genom att slänga dem. I de korridorrum som erbjuds möblerade kan företaget inreda med möbler som tidigare hyresgäster inte längre ska ha istället för att köpa nya, och på så vis öka återanvändningen av möblerna. Till sist kan AF Bostäder även skapa ett forum för kommunikation där studenterna får hjälp med att komma i kontakt med varandra för att kunna låna, byta och sälja saker.

Genom intervjuer med både anställda på AF Bostäder samt deras hyresgäster diskuterades för- och nackdelar med dessa lösningar. Både hyresgäster och anställda var ense om vilka lösningar som troligtvis hade fungerat bäst och vilka som troligtvis hade fått mindre genomslag. Lagerlokaler för bytesmarknad fick stor positiv respons men här poängterades vikten av att utrymmena sköts snyggt och att det inte finns någon risk för vägglöss. Även forum för kommunikation samt uthyrning av verktyg togs emot bra. Vid intervjuerna nämndes det dock att även dessa lösningar måste planeras väl så att de är lätta att använda sig av. Skulle AF Bostäder välja att implementera några av dessa lösningar i framtiden rekommenderas därför i första hand lagerlokal för bytesmarknad, uthyrning av verktyg samt forum för kommunikation mellan hyresgästerna.

Läs hela uppsats här!

Frida Mattsson, examinerad i miljövetenskap vid Lunds universitet juni 2018.