AF Bostäders stadgar


Stiftelsen har till uppgift att äga och förvalta byggnader, avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter tillika ledamöter i Akademiska Föreningen i Lund samt andra enskilda eller grupper varom styrelsen för stiftelsen bestämmer.  Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

SAMMANSTÄLLNING AV GÄLLANDE STADGAR FÖR STIFTELSEN AF BOSTÄDER

§ 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen AF Bostäder; stiftelsens firma är AF Bostäder.

Lydelse enligt Länsstyrelsens beslut den 14 januari 1998.

§ 2 Stiftelsen är registrerad i länsstyrelsens stiftelseregister och står, enligt bestämmelser i Stiftelselagen (1994:1220), under länsstyrelsens tillsyn.

Lydelse enligt Länsstyrelsens beslut den 14 januari 1998.

§ 3 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 4 Stiftelsen har till uppgift att äga och förvalta byggnader, avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter tillika ledamöter i Akademiska Föreningen i Lund samt andra enskilda eller grupper varom styrelsen för stiftelsen bestämmer.

Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 5 Stiftelsen har att även på andra sätt främja lösandet av bostadsproblem för dem som enligt ovanstående har rätt att bebo stiftelsens bostäder.

§ 6 Stiftelsen skall verka för en kulturell och kamratlig samvaro mellan hyresgäster inom stiftelsens bostadsbestånd. 

§ 7 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 8 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 9 Stiftelsen förvaltas och företräds av stiftelsens styrelse. Stiftelsen skall ha en verkställande direktör, som utses och entledigas av styrelsen. Styrelsen har jämväl att fastställa verkställande direktörens anställningsvillkor. Chefstjänstemän omedelbart underställda verkställande direktören utses och entledigas av styrelsen.

Lydelse enligt Länsstyrelsens beslut den 14 januari 1998.

§ 10 Styrelsen består av högst nio ledamöter. Ledamöter är

  • En av Akademiska Föreningens styrelse utsedd och i Akademiska Föreningens styrelse sittande ledamot, tillika särskild ledamot i Akademiska Föreningen
  • Akademiska Föreningens bostadsombudsman
  • Akademiska Föreningens verksamhetschef
  • Tre, årligen valda ledamöter, utsedda av Akademiska Föreningens Överstyrelse för en tid av ett år räknat från den 1 januari.
  • Två ledamöter utsedda av Akademiska Föreningens Överstyrelse för en tid av ett år räknat från den 1 januari. Juridisk respektive ekonomisk sakkunskap skall besittas av dessa ledamöter,
  • En ledamot utses av stiftelsens personalorganisationer med tillträde den 1 januari.

Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 28 augusti 2014.

11 § Avgår styrelseledamot, innan den tid för vilken han blivit vald gått till ända, skall ny ledamot omedelbart utses för den tid som återstår och i den ordning som gäller för den som avgått.

§ 12 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 13 Styrelsen har säte i Lund. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per termin och dessutom när ordföranden finner det nödvändigt eller då en ledamot begär det.

Lydelse enligt Länsstyrelsens beslut den 14 januari 1998.

§ 14 Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, då ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 15 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 16 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 17 När styrelsen sammanträder skall protokoll föras. Protokoll justeras av styrelsens ordförande jämte den eller de ytterligare ledamöter som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Lydelse enligt Länsstyrelsens beslut den 14 januari 1998.

§ 18 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 19 Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Styrelsen får bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma. Ett sådant bemyndigande skall registreras i stiftelseregistret.

Lydelse enligt Länsstyrelsens beslut den 14 januari 1998.

§ 20 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 21 Ersättning till styrelseledamöter skall ej utgå för styrelsearbete. Styrelsen skall dock besluta om ersättning om särskilda skäl föreligger.

Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 22 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 23 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 24 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 25 I stiftelsen skall finnas en bostadsombudsman, som representerar Akademiska Föreningens ledamöter. Denne väljs i den ordning som Akademiska Föreningens stadgar anger. Bostadsombudsmannen kan inte entledigas av styrelsen. Bostadsombudsmannen skall deltaga i stiftelsens operativa ledning, men därvid vara oberoende. Bostadsombudsmannen har som huvudsakliga arbetsuppgifter att:

  • hålla kontakt med hyresgästerna, framför allt i frågor rörande boendemiljö och hyresgästinflytande;
  • kontinuerligt informera om stiftelsens verksamhet, särskilt till Akademiska Föreningens Överstyrelse, samt
  • aktivt bevaka den statliga och kommunala bostadspolitikens utformning.

Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 26 Stiftelsen skall ha en grundfond. Till grundfonden skall årligen avsättas uppkommande överskott av stiftelsens verksamhet, intill dess densamma uppgår till en procent av fastigheternas ackumulerade anskaffningsvärde. Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 25 oktober 2005.

§ 27 Stiftelsens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.
Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 28 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 29 Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorerna väljes årsvis och förordnandet avser tiden intill dess att årsredovisningen i behörig ordning fastställts. Akademiska Föreningens Överstyrelse utser båda revisorerna, varav en skall vara auktoriserad. Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 30 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 31 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 32 I det fall stiftelsestadgans bestämmelser frångåtts eller stiftelsen genom styrelsens åtgärd orsakats skada har Överstyrelsen, enskild ledamot av Överstyrelsen eller enskild ledamot av stiftelsens styrelse rätt att i skadeståndsprocess föra talan mot styrelsen eller del av densamma.

§ 33 Vid behandling av ärenden av sådan vikt eller principiell betydelse att de enligt vid varje tid gällande lag om stiftelser (för närvarande Stiftelselagen (1994:1220) 6 kap 1-4 §§) skall underställas myndighet, krävs minst sju (7) ledamöters närvaro och två tredjedels majoritet för giltigt beslut.

Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 28 augusti 2014.

§ 34 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 35 Beslut om ändring av dessa stadgar får ske genom beslut av styrelsen. Styrelsen skall informera Akademiska Föreningens Överstyrelse om ändringar av stadgan. Styrelsen skall tillse att beslut om ändring av stadgar godkänns och registreras i den utsträckning lagen så föreskriver.

Lydelse enligt Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.

§ 36 Upphävd genom Kammarkollegiets beslut den 4 juni 1997.


Senast uppdaterad 20 juni, 2019