Verksamhetsidé


Stiftelsen AF Bostäder har till uppgift att äga och förvalta byggnader, avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter vid Lunds universitet som är medlemmar i Akademiska Föreningen.

Strategiska vägval

För studenternas bästa

  • Vi ska erbjuda en välkomnande, trygg och trivsam boendemiljö för studenter vid Lunds universitet, grundad på god kvalitet och service.
  • Vi vänder oss till medlemmar i Studentlund och ska tillsammans med AF-familjen sträva efter att öka studentstaden Lunds attraktionskraft.

Hållbara bostäder

  • Vi ska minska vår negativa påverkan och öka vår positiva påverkan på miljö och klimat.
  • Vi ska underhålla, förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med fokus på optimering och långsiktighet.
  • Vi ska främja effektiv resursanvändning, återanvändning och ökad återvinning.

Ansvarsfull och långsiktig aktör

  • Vårt hållbarhetsarbete ska årligen följas upp i en hållbarhetsredovisning, i enlighet med GRI.
  • Vår expansion ska ske i egen regi och präglas av hållbarhet, kreativitet och nytänkande.
  • Vi ska ta ett långsiktigt samhällsansvar för studentstaden Lund.
  • Vi ska bedriva vår verksamhet på ett långsiktigt och affärsetik sätt.

Värdeskapande arbetsplats

  • Vi ska vara en värdeskapande arbetsplats som genom proaktivt arbete tar långsiktigt ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö, trivsel och trygghet.


Som ett komplement till de strategiska vägvalen, har AF Bostäder hållbara verksamhetsmål>>


Senast uppdaterad 6 juli, 2020