Hållbarhets- redovisning


AF Bostäder kommer under 2017 ta fram en hållbarhetsredovisning för första gången. Hållbarhetsredovisningen ska förmedla hur vi arbetar med hållbarhet, vilka fokusområden som finns och mäta resultatet.

Vad är en hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisning är en metod för att mäta och presentera vad företag gör för att främja hållbar utveckling. Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar om hållbarhetsfrågor som behövs för att få förståelse för verksamhetens positiva och negativa påverkan. Upplysningarna ska behandla frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Bakgrund

Den 1 december 2016 trädde en ny lag i kraft om obligatorisk hållbarhetsredovisning. Regeringen beslutade att större företag årligen ska upprätta en hållbarhetsrapport.

I dagsläget har AF Bostäder inte lagkrav på sig att hållbarhetsredovisa, eftersom vi endast uppfyller ett av tre villkor i den nya lagen. Men ambitionen är ändå att göra en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). AF Bostäders vision är att vara Sveriges bästa studentbostadsföretag och för att förtjäna den platsen behöver vi ligga i framkant även inom hållbarhet.

Varför redovisa om hållbarhet?

AF Bostäder är ett samhällsbärande företag med ett mycket långt framtidsperspektiv, så att studenter i Lund kan räkna med billiga och ändamålsenliga studentbostäder även i framtiden.

Hållbarhetsredovisning är ett sätt för AF Bostäder att sätta fokus på hållbarhet och arbeta på ett strukturerat sätt med utveckling och uppföljning. Det är viktigt att fokusera där vi har största miljöpåverkan och förändra det.

Tidplan

Projektet med hållbarhetsredovisning pågår från februari 2017 till sista mars 2018.

Under våren 2017 genomfördes intressentdialog med kunder och studenter, medarbetare, AF Bostäders styrelse och med leverantörer. Under hösten 2017 arbetar vi med insamling av data och formulerar nya hållbarhetsmål.

En hållbarhetsredovisning kommer därefter att publiceras i samband med årsredovisningen, en gång om året.

Projektledare

Har du några frågor eller har idéer kring hållbarhet, vänligen kontakta:
Klara Svensson, Hållbarhetskoordinator
klara.svensson@afbostader.se
046-19 15 72

 


Senast uppdaterad 14 november, 2017