Mer om projektet


I AF Bostäders underhålls- och upprustningsplan ingår åtgärder för Kämnärsvägen 17-55 (udda nummer) och området är i behov av renovering avseende husens yttre med fönster, fasader, loftgångar och trapphus.

Renovering av fasader

Byggnaderna på alla fem gårdarna i området Kämnärsvägen 17-55 (udda nummer) kommer att genomgå upprustning och förnyelse och renoveringarna genomförs etappvis för gårdarna. 

Renoveringarnas huvudsakliga innehåll:

  • Fasaderna högtryckstvättas och tegelskador lagas.
  • Målning av fönster på gårdssidan, trapphus, stommar till räcken, dörrar mm.
  • Betongrenovering i trapphus samt på loftgångar och balkonger.
  • Sanering av PCB.
  • Fasadplåtar och plåtar vid fönster byts till nya plåtar.
  • Balkong- och loftgängsräcken byts.
  • Ny belysning i trapphus och på loftgångar.
  • Ny belysning i cykelställ.
  • Övrigt. Nya skärmar mellan uteplatser och på balkonger. 

Bakgrund

Husen på Kämnärsvägen 17-55 byggdes på 1960-talet. Fasaderna har renoverats och reparerats genom åren i olika omgångar med idag finns det ett behov av en samlad upprustning av byggnadernas utvändiga delar. 

Det har genomförts pilotprojekt i flera omgångar på Kämnärsvägen 21 för att prova tänkta lösningar och avgöra omfattning och innehåll i framtida renoveringar. Det har i begränsad omfattning genomförts renoveringsalternativ för balkonger, loftgångar, gjorts betong- och tegelreperationer, plåt- och målningsarbeten samt monterats belysning. Pilotprojekt påbörjades 2009 och entreprenadarbeten utfördes 2009-2010 men vid utvärderingen av pilotprojektet gav det inte klarhet i hur projektet skulle gå vidare. Kompletterande arbeten på pilotprojektet utfördes och utvärderas under våren 2011 och ligger nu till grund för renoveringsarbeten.


Senast uppdaterat 27 januari, 2016