Information till boende på Kämnärsrätten


Nybyggnationen på Kämnärsrätten är omfattande och sträcker sig över lång tid. Alla hyresgäster på Kämnärsrätten kommer därför att beröras av projektet på ett eller annat sätt.

Evakuering

Fyrklöverhusen på Kämnärsrätten kommer att rivas och ersättas med nya och ändamålsenliga bostäder. I samband med rivningen behöver berörda hyresgäster flytta ut. Berörda hyresgäster får information i god tid innan avflyttningen med möjlighet att påverka valet av ny bostad hos oss. Kontakta gärna servicecenter om du har frågor gällande din evakuering.

Framkomlighet och parkering

Parkeringen längs med Kämnärsvägen är avstängd tills vidare. Delar av parkeringen på Kämnärsvägen 17 är tillfälligt avstängd och delar av parkeringen på Kämnärsvägen 100 är avstängd tills vidare. Under tiden som projekten pågår gäller Kämnärsrättens parkeringstillstånd även på bostadsområdet Delphi (väster om Kämnärsrätten). Där finns två parkeringar längs Delfinvägen både norr och söder om Actic Delphinenbadet.

Första etappen av Campuskilen: Från månadsskiftet augusti/september fram till februari 2020 kommer Kämnärsvägen vara avstängd för genomfart från Proto:s västra sida (Kämnärsvägen 31) till Sagoekens östra sida (Kämnärsvägen 49). Avstängningen sker i tre etapper och varje etapps arbeten tar cirka 1,5 månad. Infart sker från Magistratsvägen i väster eller från Klosterängsvägen i öster.

Alla dessa åtgärder vidtas för att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt omkring arbetsområdet.

Störningar

Mark- och byggarbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller och begränsad framkomlighet för bilar. Gång- och cykeltrafik till fastigheterna kan tidvis hänvisas annan väg via närliggande gård.

Vid rivning och nybyggnation kommer det att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Information

All övergripande projektinformation inklusive tidplaner finns tillgängligt på projektets webbplats. Titta gärna in där med jämna mellanrum. Information som rör enskilda hyresgäster på Kämnärsrätten, skickas ut direkt via e-post.


Senast uppdaterad 6 september, 2019