Information till boende på Kämnärsrätten


Nybyggnationen på Kämnärsrätten är omfattande och sträcker sig över lång tid. Alla hyresgäster på Kämnärsrätten kommer därför att beröras av projektet på ett eller annat sätt.

Evakuering

Fyrklöverhusen på Kämnärsrätten kommer att rivas och ersättas med nya och ändamålsenliga bostäder. I samband med rivningen behöver berörda hyresgäster flytta ut. Den andra etappen som står inför evakuering har adressen Kämnärsvägen 74 – 98 (jämna nummer). Berörda hyresgäster får information i god tid innan avflyttningen med möjlighet att påverka valet av ny bostad hos oss. Kontakta gärna servicecenter om du har frågor gällande din evakuering.

Framkomlighet och parkering

Parkeringen längs Kämnärsvägen är avstängd. Parkeringen vid Kämnärsvägen 100 stängs av från juni till november 2018.

Under tiden som projekten pågår gäller Kämnärsrättens parkeringstillstånd även på bostadsområdet Delphi (väster om Kämnärsrätten). Där finns två parkeringar längs Delfinvägen både norr och söder om Actic Delphinenbadet.

Med start vecka 44, utför Kraftringen en omläggning av fjärrvärmeledningen längs södra kanten av Kämnärsvägen, se röd streckad linje. Arbetet beräknas ta 6 veckor.

Kämnärsvägen omläggning fjärrvärmeledning

Arbetsbodarna står på Kämnärsvägen vid byggarbetsplatsen. Detta medför att vägen smalnas av vid Kämnärsvägen 41 och 47 till endast ett körfält och ingen trottoar. Förbi hela byggarbetsplatsen hänvisas gångtrafikanter till trottoaren norr om Kämnärsvägen.

Alla dessa åtgärder vidtas för att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt omkring arbetsområdet och för att säkerställa att breda transporter kommer fram till arbetsplatsen.

Transporter

Vid rivning och nybyggnation kommer det att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Information

All övergripande projektinformation inklusive tidplaner finns tillgängligt på projektets webbplats. Titta gärna in där med jämna mellanrum. Information som rör enskilda hyresgäster på Kämnärsrätten, skickas ut direkt via e-post.


Senast uppdaterad 12 oktober, 2018