Information till boende på området


Nybyggnationen på Kämnärsrätten är omfattande och sträcker sig över lång tid. Alla hyresgäster på Kämnärsrätten kommer därför att beröras av projektet på ett eller annat sätt.

Hur påverkas Kämnärsrätten?

Som framgår av informationen på projektsidan så kommer ett stort antal bostäder att rivas på Kämnärsrätten. Allt sker dock inte samtidigt utan projektet genomförs i olika etapper. Den första etappens bostäder revs hösten 2016. Övriga etapper har ännu inte planerats vilket sannolikt innebär att nästa etapp kan genomföras tidigast 2018. 

Av bilden nedan framgår vilka bostäder som berörs i första etappen, det är de som ligger inom den röda markeringen. Evakueringen påverkar Kämnärsvägen 36-72 (jämna nummer).

Framkomlighet på området

Arbetsbodar kommer att ställas upp på Kämnärsvägen vid byggarbetsplatsen. Detta medför att vägen smalnas av vid Kämnärsvägen 41 och 47 till endast ett körfält och ingen trottoar. Förbi hela byggarbetsplatsen hänvisas gångtrafikanter till trottoaren norr om Kämnärsvägen. Parkeringen längs vägen precis vid byggarbetsplatsen stängs av.

Innan arbetsbodarna är på plats behöver vi stänga av Kämnärsvägen helt vid byggarbetsplatsen, så att det blir enkelriktat åt varje håll. Vi hoppas kunna ta bort avstängningen och öppna ett körfält i slutet av september.

Alla dessa åtgärder vidtas för att skapa en så trygg och säker miljö omkring arbetsområdet som möjligt.

Transporter

Vid rivning och nybyggnation kommer det att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Information

All övergripande projektinformation inklusive tidplaner finns alltid tillgänglig på projektets webbplats. Titta gärna in där med jämna mellanrum. Information som rör enskilda hyresgäster på Kämnärsrätten, skickas alltid ut direkt via e-post.

 


Senast uppdaterat 25 augusti, 2017