Radonmätning pågår


Före år 2020 måste alla fastighetsägare ha mätt en viss andel av sina bostäder samt åtgärdat om radonhalten skulle vara för hög. Detta beslut grundar sig i ett av de 15 miljömålen som Riksdagen antagit – ”God bebyggd miljö”. Boverket ansvarar för målet och till detta är ett antal delmål knutna, varav ett avser just radon. 

Tidplan 

Mätningarna påbörjades 2016 och kommer fortgå fram till 2020. 

  • Oktober 2017 - januari 2018: Parentesen, Magasinet, Vildanden, Ulrikedal, Dammhagen och Vegalyckan
  • Oktober - December 2019: Gylleholm

Aktuellt

Under våren 2017 genomfördes radonmätningar på Delphi. Mätresultaten visade inga förhöjda radonhalter som överstiger riktvärdet.

Genomförda mätningar

  • Bokompakt: våren 2016
  • Delphi: våren 2017
  • Klosterängen: våren 2016
  • Kämnärsrätten: hösten 2016
  • Studentlyckan: hösten 2016
  • Tomegapsgården: hösten 2016

Om radon

Radon är en radioaktiv, luktfri och osynlig gas som finns i luft, mark och vatten. Mark är den vanligaste källan och den delas in i tre kategorier; låg-, normal- eller högrisk. Kommunerna brukar undersöka marken och det går därför att vända sig till miljöförvaltningen för att få reda på vilken riskzon du bor i. Radon i en bostad kan även komma från byggnadsmaterialet blåbetong som användes från 30-talet till slutet av 70-talet.

Radongas bildas när grundämnet radium sönderfaller och när gasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar. Dessa fastnar på dammpartiklar och hittar sig därigenom ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Du kan läsa mer om radon på http://www.boverket.se/sv/radonguiden

Varför mäter vi? 

Att vi just nu undersöker radonhalten i våra bostäder, beror på ett riksdagsbeslut som omfattar alla fastighetsägare i Sverige. Samtidigt vill vi säkerställa att inomhusluften i våra studentbostäder håller god kvalitet. 

Mätningen 

Radondosor300Samtliga bostadsområden kommer att mätas, dock inte alla bostäderna i varje område utan en viss andel som väljs ut slumpmässigt. Det finns möjlighet att ta del av mätresultatet för den som önskar.

I inomhusluft mäts radonhalten i Becquerel per kubikmeter, Bq/m3. Mätning ska utföras under perioden 1 oktober - 30 april (när fönster oftast är stängda) och måste pågå i minst 60 dagar. Vi kommer att mäta med detektorer, små burkar innehållande en spårfilm, som placeras ut i bostaden. Mätdosan får inte flyttas eller öppnas under mättiden. Efter mätperiodens slut samlas dosorna in och skickas på analys. Vi följer den metodbeskrivning som är utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Du som bor i en utvald bostad kommer att bli kontaktad av oss när det är dags att mäta.

Kontakt 

Anna Hjortronsteen, hållbarhetskoordinator, anna.hjortronsteen@afbostader.se


Senast uppdaterad 27 december, 2017