Radon - AF Bostäder

Radonmätning pågår


Före år 2020 måste alla fastighetsägare ha mätt en viss andel av sina bostäder samt åtgärdat om radonhalten skulle vara för hög. Detta beslut grundar sig i ett av de 15 miljömålen som Riksdagen antagit – ”God bebyggd miljö”. Boverket ansvarar för målet och till detta är ett antal delmål knutna, varav ett avser just radon. 

Tidplan 

Mätningarna påbörjades 2016 och kommer fortgå fram till 2019. Det enda område som kvarstår är Gylleholm och mätningar där är inplanerade till hösten 2019. 

Aktuellt

Under våren 2017 genomfördes radonmätningar på Delphi. Mätresultaten visade inga förhöjda radonhalter som överstiger riktvärdet.

Mätresultaten från höstens mätningar på Parentesen och på Magasinet visade inga förhöjda värden som överstiger riktvärdet.

Efter mätning på Vildanden och Kämnärsrätten har vi upptäckt förhöjda värden i ett fåtal bostäder. Dessa värden kommer att åtgärdas, särskild information kommer att ges till berörda hyresgäster. 

Resultat från de mätningar som utfördes under vintern 2017 och avslutade i februari 2018, etapp 2, inväntas under sommaren. 

Genomförda mätningar

  • Våren 2016: Bokompakt och Klosterängen
  • Hösten 2016: Kämnärsrätten, Studentlyckan och Tomegapsgården
  • Våren 2017: Delphi
  • Hösten 2017, etapp 1: Parentesen, Magasinet och Vildanden
  • Hösten 2017, etapp 2: Ulrikedal, Dammhagen och Sparta

Om radon

Radon är en radioaktiv, luktfri och osynlig gas som finns i luft, mark och vatten. Mark är den vanligaste källan och den delas in i tre kategorier; låg-, normal- eller högrisk. Kommunerna brukar undersöka marken och det går därför att vända sig till miljöförvaltningen för att få reda på vilken riskzon du bor i. Radon i en bostad kan även komma från byggnadsmaterialet blåbetong som användes från 30-talet till slutet av 70-talet.

Radongas bildas när grundämnet radium sönderfaller och när gasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar. Dessa fastnar på dammpartiklar och hittar sig därigenom ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Du kan läsa mer om radon på http://www.boverket.se/sv/radonguiden

Varför mäter vi? 

Att vi just nu undersöker radonhalten i våra bostäder, beror på ett riksdagsbeslut som omfattar alla fastighetsägare i Sverige. Samtidigt vill vi säkerställa att inomhusluften i våra studentbostäder håller god kvalitet. 

Mätningen 

Radondosor300Samtliga bostadsområden kommer att mätas, dock inte alla bostäderna i varje område utan en viss andel som väljs ut slumpmässigt. Det finns möjlighet att ta del av mätresultatet för den som önskar.

I inomhusluft mäts radonhalten i Becquerel per kubikmeter, Bq/m3. Mätning ska utföras under perioden 1 oktober - 30 april (när fönster oftast är stängda) och måste pågå i minst 60 dagar. Vi kommer att mäta med detektorer, små burkar innehållande en spårfilm, som placeras ut i bostaden. Mätdosan får inte flyttas eller öppnas under mättiden. Efter mätperiodens slut samlas dosorna in och skickas på analys. Vi följer den metodbeskrivning som är utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Du som bor i en utvald bostad kommer att bli kontaktad av oss när det är dags att mäta.

Kontakt 

Anna Hjortronsteen, hållbarhetskoordinator, anna.hjortronsteen@afbostader.se


Senast uppdaterad 17 maj, 2018