Radonmätning pågår!


Före år 2020 måste alla fastighetsägare ha mätt en viss andel av sina bostäder samt åtgärdat om radonhalten skulle vara för hög. Detta beslut grundar sig i ett av de 15 miljömålen som Riksdagen antagit – ”God bebyggd miljö”. Boverket ansvarar för målet och till detta är ett antal delmål knutna, varav ett avser just radon. 

Tidplan 

Mätningarna påbörjades 2016 och kommer fortgå fram till 2020. Varje år delas in i två mätperioder, februari - april samt oktober - december. 

  • Februari - april 2017: Delphi
  • Oktober - december 2017: Parentesen & Magasinet

Aktuellt

Efter vår första mätning på Klosterängen och Bokompakt så har vi upptäckt förhöjda värden i ett mindre antal bostäder. De förhöjda värdena har åtgärdats på Bokompakt. Det finns en åtgärdsplan för bostäderna på Klosterängen med förhöjda värden som vi arbetar efter, särskild information kommer att ges till berörda hyresgäster.

Om radon

Radon är en radioaktiv, luktfri och osynlig gas som finns i luft, mark och vatten. Mark är den vanligaste källan och den delas in i tre kategorier; låg-, normal- eller högrisk. Kommunerna brukar undersöka marken och det går därför att vända sig till miljöförvaltningen för att få reda på vilken riskzon du bor i. Radon i en bostad kan även komma från byggnadsmaterialet blåbetong som användes från 30-talet till slutet av 70-talet.

Radongas bildas när grundämnet radium sönderfaller och när gasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar. Dessa fastnar på dammpartiklar och hittar sig därigenom ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Du kan läsa mer om radon på http://www.boverket.se/sv/radonguiden

Varför mäter vi? 

Att vi just nu undersöker radonhalten i våra bostäder, beror på ett riksdagsbeslut som omfattar alla fastighetsägare i Sverige. 

Mätningen 

Radondosor300Samtliga bostadsområden kommer att mätas, dock inte alla bostäderna i varje område utan en viss andel som väljs ut slumpmässigt. Det finns möjlighet att ta del av mätresultatet för den som önskar.

I inomhusluft mäts radonhalten i Becquerel per kubikmeter, Bq/m3. Mätning ska utföras under perioden 1 oktober - 30 april (när fönster oftast är stängda) och måste pågå i minst 60 dagar. Vi kommer att mäta med detektorer, små burkar som innehåller en spårfilm, som placeras ut i bostaden. Mätdosan får inte flyttas eller öppnas under mättiden. Efter mätperiodens slut samlas dosorna in och skickas på analys. Vi följer den metodbeskrivning som är utfärdad av Strålsäkerhets- myndigheten. Du som bor i en utvald bostad kommer att bli kontaktad av oss när det är dags att mäta.

Kontakt 

Klara Svensson, hållbarhetskoordinator, klara.svensson@afbostader.se


Senast uppdaterat 7 april, 2017