Referensgrupp avfallshantering


AF Bostäder vill förbättra och underlätta avfallshanteringen för hyresgäster - därför tar vi hjälp av er som vet allra bäst om hur det fungerar i våra boenden genom en referensgrupp.

Under 2015 startade AF Bostäder upp projektet Waste för att minska den arbetstid som bovärdarna lägger på att hålla rent på bostadsområdena samt skapa en ökad medvetenhet kring källsortering och avfallshantering. 

Om skräp sorteras på rätt sätt kan det bli till en resurs istället för skräp samt att boendesituationen för våra hyresgäster skulle förbättras. I dagsläget finns det avfallskärl i samtliga korridorboende och tillgång till källsorteringspåsar för samtliga lägenheter och vi tror att mer avfall skulle kunna källsorteras. Med referensgruppen önskar AF Bostäder reda ut en del av de hinder som finns idag för att de ska källsortera på rätt sätt. 

Tidplan 

18 januari- 23 februari: ansökningsperiod 

Mars – maj: träffar 

Maj: sammanställning och utvärdering 

Juni: presentation till ledning och styrelse 

Aktuellt 

Referensgruppen är sammansatt och har haft sin första träff. Fokus då låg på olika sorters material – vad som är svårt att placera och vilka kärl som kanske hade kunnat vara större för att underlätta nedskräpning i boendet. Informationen som samlades in har sammanställts och kommer tas vidare till utvecklingsprojekt som finns.  

Om referensgruppen 

En referensgrupp är en grupp av människor som sätts ihop för att bedöma hur en större mängd människor ser på en rad särskilt utvalda frågor och problem. Det är därför av stor vikt att gruppen är en sammansättning av olika människor i den mån det är möjligt. Ett av syftena med referensgruppen är att redogöra för hur avfallshantering och återvinning kan hanteras på bästa sätt genom att använda personerna för att se hur de agerar i olika scenarion. 

Ett annat syfte är att skapa en delaktighet bland studenter gällande AF Bostäders hållbarhetsarbete genom den specifika frågan kring avfallshantering. Referensgruppen kan på så sätt ge möjlighet för hyresgäster att få inflytande på arbetet med hållbarhet som görs på AF Bostäder.  

Referensgruppen kommer träffas vid 4 tillfällen under våren. Träffarna kommer behandla olika fokusområden som finns inom ämnet avfallshantering.  

Deltagare 

Referensgruppen omfattar 6 studenter som alla dels bor på olika bostadsområden men också har olika studieval så som: konsthistoria, strategiskt miljöarbete, ekosystemteknik, personalvetare och teknisk fysik. Två medarbetare utöver bomben från AF Bostäder är också med i arbetet med referensgruppen, vår hållbarhetskoordinator Klara och projektsamordnare inom boutveckling Agneta.  

Kontakt 

Bostadsombudsmannen Jenny Ekstam, bomben@afbostader.se. 

 


Senast uppdaterat 21 mars, 2017