Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Hög målsättning för lägre energianvändning

AF Bostäder arbetar intensivt med att minska energianvändningen. Fastigheter byggda före 2009 ligger i fokus och målet är att minska energianvändningen i det äldre beståndet med 15 % till 2019.

AF Bostäders nybyggda fastigheter uppförs med kravet att de ska förbruka 15 % mindre energi än Boverket fordrar. Medan AF Bostäders nybyggnadskrav ligger på 64 kWh per kvadratmeter, kan de äldre fastigheterna förbruka så mycket som 195 kWh per kvadratmeter. Därför har de äldre fastigheterna högsta prioritet.

– Sedan 2015 driver vi ett projekt på Kämnärsrätten där vi mäter rumstemperaturen i 25 % av lägenheterna, säger Staffan Jacobsson, chef för teknisk service på AF Bostäder. Medelvärdet av temperaturen i lägenheterna styr sedan automatiskt framledningstemperaturen till radiatorerna. På detta sätt minskar energianvändningen. Tekniska uppgraderingar, som att byta ut fläktar och pumpar till energisnåla motsvarigheter gör också stor skillnad. Alla våra byggnader är numera datoriserade och uppkopplade via inbyggda fullgrafiska webbservrar, vilket ger oss möjlighet att driftoptimera våra värme- och ventilationssystem. Vi har full koll i realtid, dygnet runt.

AF Bostäder har också installerat en ny geoenergianläggning i en av fastigheterna på Kämnärsrätten. Anläggningen består av 2 värmepumpar och 14 energibrunnar. I brunnarna hämtas värmeenergi från 250 meters djup.

– Anläggningen täcker så gott som hela byggnadens behov av värme, säger Staffan Jacobsson. Jämfört med elenergi får vi ut fyra gånger så mycket värmeenergi med geoenergi. Anläggningen är en stor investering men ger en totalbesparing på 8,5 Mkr under anläggningens avskrivningstid.

På Studentlyckan har AF Bostäder renoverat 12 lägenheter under 2017.

– Vi har bland annat ersatt äldre självdragsventilation med moderna spisfläktar, säger Staffan Jacobsson. I fläktarna sitter FTX-aggregat som ser till att den varma rumsluften värmer upp den friska uteluften till 18 grader. Det ger cirka 80 % energiåtervinning.

Ända sedan 2000-talets början har AF Bostäder drivit olika vattenbesparingsprojekt och bland annat installerat snålspolande kranar och duschslangar. AF Bostäder har också bytt injusteringsventiler till varmvattencirkulationen i närmare 500 lägenheter på Kämnärsrätten, så att varmvattnet kommer direkt, utan att vatten spolas ut i onödan.

– Ett viktigt komplement till våra insatser är att engagera våra hyresgäster. Som exempel har vi tagit fram en film som kallas Värmeresan. Filmen berättar bland annat hur du ska vädra, hur du ska möblera för att inte blockera värmen och varför du aldrig ska stänga din ventilation när du fryser, säger Staffan Jacobsson.

Sedan målet för energieffektiviseringen sattes upp har det gått tre år och AF Bostäder har hittills minskat sin energianvändning i det äldre fastighetsbeståndet med 6 %.


Senast uppdaterad 7 juni, 2018
Staffan Jacobsson
Staffan Jacobsson
Chef teknisk service
Staffan.jacobsson@afbostader.se

Medarbetare med fossilfri cykel
Med sikte på hållbarhet

92 % lägre CO2e-utsläpp från 2016 till 2019

AF Bostäder har som mål att bli 100 % fossilbränslefri till slutet av 2020. Utmaningar återstår inom arbetsfordon och tjänsteresor.

Med sikte på hållbarhet

Kloka satsningar och inspiration ger bättre källsortering

Under 2019 har AF Bostäder förnyat sitt avfallsmål och fortsatt att skapa förutsättningar för enklare källsortering för studenterna. Det handlar om att kombinera konkreta och genomtänkta åtgärder med uppmuntran, nudging och inspiration.

Med sikte på hållbarhet

Bara sunda byggmaterial

En byggarbetsplats fri från miljöfarliga produkter, material och kemikalier är en stor utmaning. AF Bostäder tar hjälp av Basta och SundaHus och noterar samtliga produkter i en digital loggbok.

Med sikte på hållbarhet

Egen hållbarhetsmanual för nyproduktion

AF Bostäder är inne i en expansiv fas och bygger årligen ett stort antal studentbostäder. Företaget ställer höga krav på hållbarhet i sin nyproduktion och har tagit fram en egen hållbarhetsmanual som stöd för bostadsutveckling.

Med sikte på hållbarhet

Hem för småkryp 

AF Bostäder har öppnat 25 insektshotell under 2019. Ett litet bi-drag till trivsel och biologisk mångfald. 

Med sikte på hållbarhet

Ökad trivsel med underjordiska återvinningsstationer

AF Bostäder byter ut alltfler traditionella avfallsstationer och ersätter dem med underjordiska UWS:er. Källsorteringen blir enklare, förvaltningen mer kostnadseffektiv och boendemiljön renare, snyggare och tryggare.

Med sikte på hållbarhet

Jämnare värme med nya ventiler

Under 2018 har AF Bostäder genomfört förbättringar av inomhusklimatet i fyra fastigheter. Samtliga reglerventiler och termostatventiler har bytts ut, och hyresgästerna har fått jämnare inomhustemperatur.

Med sikte på hållbarhet

Affärsetiska riktlinjer för ökad tydlighet

AF Bostäder har nolltolerans mot all form av korruption. Det förebyggande arbetet är viktigt och i januari 2018 antogs därför nya riktlinjer för affärsetik. Medarbetarna har fått information om de nya riktlinjerna.

Med sikte på hållbarhet

85 % av hyresgästernas restavfall är felsorterat

En plockanalys från slumpmässigt utvalda bostadsområden visar att mellan 70–85 % av hyresgästernas restavfall är felslängt – och kunde ha återvunnits. Främst är det matavfall som går till spillo.

Med sikte på hållbarhet

89 % mindre utsläpp av växthusgaser år 2016 till 2018

För andra året i rad har AF Bostäder minskat sina utsläpp av växthusgaser – totalt med 89 % sedan 2016. Den minskade klimatpåverkan beror främst på övergången till fossilbränslefri fjärrvärme och el.

Med sikte på hållbarhet

Tvättmedelsfria tvättstugor, årets renaste nyhet

AF Bostäder har öppnat två nya tvättstugor på Vildanden där hyresgästerna kan tvätta sina kläder med enbart kallt vatten. Den nya tekniken minskar både energianvändning och spridning av kemikalier.

Med sikte på hållbarhet

Fin respons för nya filmer om återvinning

Resursanvändning är ett område där AF Bostäder har stora möjligheter att påverka positivt. Målet är att 50 % av det totala avfallet i verksamheten ska källsorteras.

Med sikte på hållbarhet

AF Bostäders första hållbarhetsredovisning (2017) är här

AF Bostäder har länge drivit ett aktivt miljöarbete. Under 2016 väcktes tanken att börja jobba med hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv – och redogöra för arbetet i en hållbarhetsredovisning.

Med sikte på hållbarhet

Nästan hälften av avfallet källsorteras – och bättre ska det bli

Resursanvändning är ett område där AF Bostäder har stora möjligheter att påverka positivt. Med smarta och effektiva lösningar skapar AF Bostäder förutsättningar för källsortering och återvinning.

Med sikte på hållbarhet

På väg mot ett fossilbränslefritt AF Bostäder

Mellan 2016 och 2017 har AF Bostäder minskat sina utsläpp av växthusgaser med nästan 80 %. En bidragande orsak är att att företaget bytt till förnyelsebar el, på initiativ av en proaktiv hyresgäst.

Med sikte på hållbarhet

Fadderprojekt för ensamkommande ungdomar

Under hösten 2017 har tio av AF Bostäders korridorer och minst 50 hyresgäster deltagit i ett socialt projekt i samarbete med Föreningen Hållihopp i Lund.

Med sikte på hållbarhet

Halverad värmeförbrukning

Vi jobbar aktivt för att optimera energianvändningen i det äldre fastighetsbeståndet. Därför installerade vi vår första geotermianläggning – och lyckades halvera fastighetens värmeförbrukning!

Med sikte på hållbarhet

AF Bostäder säger: Don’t waste the waste!

När AF Bostäder förstod att bovärdarna lade uppskattningsvis 2–3 heltidstjänster per år på att hålla ordning på sopstationerna, då föddes informationskampanjen ”Don’t waste the waste”.

Med sikte på hållbarhet

En svensk klassiker? Nej, en Lundaklassiker!

Om medarbetarna mår bra, då mår AF Bostäder bra! Därför satsar AF Bostäder stort på friskvård, glädje och gemenskap.

Med sikte på hållbarhet

Grattis Bokompakt – ”Årets solcellsanläggning” 2015!

AF Bostäder och Bokompakt har tilldelats ”Skåne Solar Award 2015” i klassen ”Årets solcellsanläggning”.