Nästan hälften av avfallet källsorteras – och bättre ska det bli

Resursanvändning är ett område där AF Bostäder har stora möjligheter att påverka positivt. Med smarta och effektiva lösningar skapar AF Bostäder förutsättningar för källsortering och återvinning.

– Våra kunder tillhör de mest hållbarhetsintresserade människorna på jorden, säger Rose-Marie Stolpe, fd. förvaltningschef på AF Bostäder. För att erbjuda studenterna förutsättningar för en hållbar vardag, och åstadkomma beteendeförändringar, jobbar vi långsiktigt, systematiskt och målstyrt. Givetvis utvärderar vi våra åtgärder noga.

Hållbarhetsmål avfallAF Bostäder har som mål att 50 % av det totala avfallet ska vara källsorterat. 2017 slängdes 51% av den totala mängden avfall som osorterat restavfall, och 49% källsorterades. Företaget erbjuder lättillgänglig avfallssortering i anslutning till alla bostäder. Eftersom studenterna sällan är bilburna, finns även utrymmen där hyresgästerna kan lämna gamla möbler, elektronikskrot och andra grovsopor, som hyresvärden sedan transporterar bort.

AF Bostäder driver också flera projekt, såsom klädinsamling i samarbete med Human Bridge, insamling av engångsgrillar och pantbox som är en idé från en av hyresgästerna för att underlätta både för dem som vill lämna in pantburkar, och för dem som samlar. I samarbete med Fimpfritt Lund drivs ett projekt för att minska mäng - den cigarettfimpar på balkonger och gårdar.

– Det behövs mycket information, både för att uppmuntra till att ta ansvar för sitt avfall, och för att sorteringen ska bli rätt, säger Rose-Marie Stolpe. Våra bovärdar lägger en stor del av sin arbetstid på att hålla ordning på avfallsstationerna. Därför föddes informationskampanjen ”Don’t waste the waste”. Med glada budskap på hemsidan, i sociala medier och i tävlingar, har vi uppmärksammat att avfallsstationerna finns, och hur man agerar när man är där.

– Vi har också byggt om våra avfallsstationer så att det känns fräschare att kasta sina sopor, justerat rutiner så det inte blir överfullt och förbättrat möjligheten till sortering i korridorköken, säger Rose-Marie Stolpe. Den senaste i raden av satsningar är AF Bostäders nya Wastefilmer. I paketet ingår pedagogiska informationsfilmer som förklarar nyttan med källsortering, och en uppseendeväckande skräckfilm – The Wasting – om osorterade sopor som återvänder för att hämnas.

– Filmerna har fått stor uppmärksamhet, både av kunder och av kollegor i branschen, säger Rose-Marie Stolpe. De har bland annat visats på våra korridorkontaktmöten, i sociala medier, vid besök på skolor och på Studbo-konferensen där satsningen fick fin respons.


Senast uppdaterad 7 juni, 2018

Med sikte på hållbarhet

92 % lägre CO2e-utsläpp sedan 2016

AF Bostäder har som mål att bli 100 % fossilbränslefria till slutet av 2020. Utmaningar återstår inom arbetsfordon och tjänsteresor.

Med sikte på hållbarhet

Kloka satsningar och inspiration ger bättre källsortering

Under 2019 har AF Bostäder förnyat sitt avfallsmål och fortsatt att skapa förutsättningar för enklare källsortering för studenterna. Det handlar om att kombinera konkreta och genomtänkta åtgärder med uppmuntran, nudging och inspiration.

Med sikte på hållbarhet

Bara sunda byggmaterial

En byggarbetsplats fri från miljöfarliga produkter, material och kemikalier är en stor utmaning. AF Bostäder tar hjälp av Basta och SundaHus och noterar samtliga produkter i en digital loggbok.

Med sikte på hållbarhet

Egen hållbarhetsmanual för nyproduktion

AF Bostäder är inne i en expansiv fas och bygger årligen ett stort antal studentbostäder. Företaget ställer höga krav på hållbarhet i sin nyproduktion och har tagit fram en egen hållbarhetsmanual som stöd för bostadsutveckling.

Med sikte på hållbarhet

Hem för småkryp 

AF Bostäder har öppnat 25 insektshotell under 2019. Ett litet bi-drag till trivsel och biologisk mångfald. 

Med sikte på hållbarhet

Ökad trivsel med underjordiska återvinningsstationer

AF Bostäder byter ut alltfler traditionella avfallsstationer och ersätter dem med underjordiska UWS:er. Källsorteringen blir enklare, förvaltningen mer kostnadseffektiv och boendemiljön renare, snyggare och tryggare.

Med sikte på hållbarhet

Jämnare värme med nya ventiler

Under 2018 har AF Bostäder genomfört förbättringar av inomhusklimatet i fyra fastigheter. Samtliga reglerventiler och termostatventiler har bytts ut, och hyresgästerna har fått jämnare inomhustemperatur.

Med sikte på hållbarhet

Affärsetiska riktlinjer för ökad tydlighet

AF Bostäder har nolltolerans mot all form av korruption. Det förebyggande arbetet är viktigt och i januari 2018 antogs därför nya riktlinjer för affärsetik. Medarbetarna har fått information om de nya riktlinjerna.

Med sikte på hållbarhet

85 % av hyresgästernas restavfall är felsorterat

En plockanalys från slumpmässigt utvalda bostadsområden visar att mellan 70–85 % av hyresgästernas restavfall är felslängt – och kunde ha återvunnits. Främst är det matavfall som går till spillo.

Med sikte på hållbarhet

89 % mindre utsläpp av växthusgaser sedan 2016

För andra året i rad har AF Bostäder minskat sina utsläpp av växthusgaser – totalt med 89 % sedan 2016. Den minskade klimatpåverkan beror främst på övergången till fossilbränslefri fjärrvärme och el.

Med sikte på hållbarhet

Tvättmedelsfria tvättstugor, årets renaste nyhet

AF Bostäder har öppnat två nya tvättstugor på Vildanden där hyresgästerna kan tvätta sina kläder med enbart kallt vatten. Den nya tekniken minskar både energianvändning och spridning av kemikalier.

Med sikte på hållbarhet

Fin respons för nya filmer om återvinning

Resursanvändning är ett område där AF Bostäder har stora möjligheter att påverka positivt. Målet är att 50 % av det totala avfallet i verksamheten ska källsorteras.

Med sikte på hållbarhet

AF Bostäders första hållbarhetsredovisning (2017) är här

AF Bostäder har länge drivit ett aktivt miljöarbete. Under 2016 väcktes tanken att börja jobba med hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv – och redogöra för arbetet i en hållbarhetsredovisning.

Med sikte på hållbarhet

Hög målsättning för lägre energianvändning

AF Bostäder arbetar intensivt med att minska energianvändningen. Fastigheter byggda före 2009 ligger i fokus och målet är att minska energianvändningen i det äldre beståndet med 15 % till 2019.

Med sikte på hållbarhet

På väg mot ett fossilbränslefritt AF Bostäder

Mellan 2016 och 2017 har AF Bostäder minskat sina utsläpp av växthusgaser med nästan 80 %. En bidragande orsak är att att företaget bytt till förnyelsebar el, på initiativ av en proaktiv hyresgäst.

Med sikte på hållbarhet

Fadderprojekt för ensamkommande ungdomar

Under hösten 2017 har tio av AF Bostäders korridorer och minst 50 hyresgäster deltagit i ett socialt projekt i samarbete med Föreningen Hållihopp i Lund.

Med sikte på hållbarhet

Halverad värmeförbrukning

Vi jobbar aktivt för att optimera energianvändningen i det äldre fastighetsbeståndet. Därför installerade vi vår första geotermianläggning – och lyckades halvera fastighetens värmeförbrukning!

Med sikte på hållbarhet

AF Bostäder säger: Don’t waste the waste!

När AF Bostäder förstod att bovärdarna lade uppskattningsvis 2–3 heltidstjänster per år på att hålla ordning på sopstationerna, då föddes informationskampanjen ”Don’t waste the waste”.

Med sikte på hållbarhet

En svensk klassiker? Nej, en Lundaklassiker!

Om medarbetarna mår bra, då mår AF Bostäder bra! Därför satsar AF Bostäder stort på friskvård, glädje och gemenskap.

Med sikte på hållbarhet

Grattis Bokompakt – ”Årets solcellsanläggning” 2015!

AF Bostäder och Bokompakt har tilldelats ”Skåne Solar Award 2015” i klassen ”Årets solcellsanläggning”.