Tvättmedelsfria tvättstugor, årets renaste nyhet

AF Bostäder har öppnat två nya tvättstugor på Vildanden där hyresgästerna kan tvätta sina kläder med enbart kallt vatten. Den nya tekniken minskar både energianvändning och spridning av kemikalier.

AF Bostäder söker hela tiden nya vägar för att minimera sin miljöpåverkan, och erbjuda studenterna möjligheter till en hållbar vardag.

- Studenterna engagerar sig gärna i hållbarhetsfrågor, då känns det inspirerande att få erbjuda en kundnära förbättring, säger Staffan Jacobsson som är chef för teknisk service på AF Bostäder och projektledare för ombyggnaden. Nu kan hyresgästerna på Vildanden tvätta sina kläder med vetskapen att de bidrar till minskad konsumtion, färre förpackningar i soporna, minskad energiförbrukning, minskade utsläpp och förbättrad personlig hälsa.

En stor del av de kemikalier som spolas ut i de svenska hushållens avlopp kommer från disk-, tvätt- och sköljmedel. I de nya kemikaliefria tvättstugorna används istället ny teknik som filtrerar och avjoniserar tvättvattnet. Vattnet kan då bryta den joniska bindningen mellan smutsen och plaggens fibrer, med lika rent resultat som vid traditionell tvätt. Eftersom det avjoniserade vattnet varken innehåller kalk eller andra mineraler blir tyget också mjukt efter tvätt - utan sköljmedel.

- Enligt beräkningar minskar energianvändningen med upp till 2,5 kWh per tvätt, inklusive torktumling, säger Staffan Jacobsson. För varje 5 kg tvätt minskar koldioxidutsläppen med 1 kg. Den nya tekniken är så effektiv att vi kan använda kallt vatten. Eftersom mindre vatten binds till plaggen förkortas även tiden i torkskåp och tumlare. Systemet är samtidigt skonsamt mot maskiner och utrustning vilket innebär minskade servicekostnader och ökad livslängd.

- De nya tvättstugorna är också glädjande för alla som vill ha färre kemikalier i sin vardag, säger Staffan Jacobsson. Normalt stannar tvättmedels- och sköljmedelsrester kvar i plaggen där de kommer i kontakt med huden. Nu kan våra studenter se fram emot kläder och sängkläder som är fria från tvättmedel och sköljmedel.

De nya tvättstugorna invigdes i september 2018, med strandliknande special-inredning för att uppmärksamma studenterna på teknikens fördelar. Invigningen fick stor uppmärksamhet i media, och andra fastighetsägare har hört av sig och gjort studiebesök. Nu ska tekniken utvärderas.

– Under testperioden väljer kunderna själv om de vill använda de nya tvättstugorna, eller tvätta på gammalt vis i byggnaden intill. Under tiden bedömer vi användningens omfattning, intervjuar användare och analyserar data från de vatten- och elmätare vi installerat. Vi har stora förhoppningar att tekniken håller vad den lovar, säger Staffan Jacobsson.


Senast uppdaterad 5 april, 2019
Staffan Jacobsson
Chef teknisk service
staffan.jacobsson@afbostader.se

Med sikte på hållbarhet

92 % lägre CO2e-utsläpp sedan 2016

AF Bostäder har som mål att bli 100 % fossilbränslefria till slutet av 2020. Utmaningar återstår inom arbetsfordon och tjänsteresor.

Med sikte på hållbarhet

Kloka satsningar och inspiration ger bättre källsortering

Under 2019 har AF Bostäder förnyat sitt avfallsmål och fortsatt att skapa förutsättningar för enklare källsortering för studenterna. Det handlar om att kombinera konkreta och genomtänkta åtgärder med uppmuntran, nudging och inspiration.

Med sikte på hållbarhet

Bara sunda byggmaterial

En byggarbetsplats fri från miljöfarliga produkter, material och kemikalier är en stor utmaning. AF Bostäder tar hjälp av Basta och SundaHus och noterar samtliga produkter i en digital loggbok.

Med sikte på hållbarhet

Egen hållbarhetsmanual för nyproduktion

AF Bostäder är inne i en expansiv fas och bygger årligen ett stort antal studentbostäder. Företaget ställer höga krav på hållbarhet i sin nyproduktion och har tagit fram en egen hållbarhetsmanual som stöd för bostadsutveckling.

Med sikte på hållbarhet

Hem för småkryp 

AF Bostäder har öppnat 25 insektshotell under 2019. Ett litet bi-drag till trivsel och biologisk mångfald. 

Med sikte på hållbarhet

Ökad trivsel med underjordiska återvinningsstationer

AF Bostäder byter ut alltfler traditionella avfallsstationer och ersätter dem med underjordiska UWS:er. Källsorteringen blir enklare, förvaltningen mer kostnadseffektiv och boendemiljön renare, snyggare och tryggare.

Med sikte på hållbarhet

Jämnare värme med nya ventiler

Under 2018 har AF Bostäder genomfört förbättringar av inomhusklimatet i fyra fastigheter. Samtliga reglerventiler och termostatventiler har bytts ut, och hyresgästerna har fått jämnare inomhustemperatur.

Med sikte på hållbarhet

Affärsetiska riktlinjer för ökad tydlighet

AF Bostäder har nolltolerans mot all form av korruption. Det förebyggande arbetet är viktigt och i januari 2018 antogs därför nya riktlinjer för affärsetik. Medarbetarna har fått information om de nya riktlinjerna.

Med sikte på hållbarhet

85 % av hyresgästernas restavfall är felsorterat

En plockanalys från slumpmässigt utvalda bostadsområden visar att mellan 70–85 % av hyresgästernas restavfall är felslängt – och kunde ha återvunnits. Främst är det matavfall som går till spillo.

Med sikte på hållbarhet

89 % mindre utsläpp av växthusgaser sedan 2016

För andra året i rad har AF Bostäder minskat sina utsläpp av växthusgaser – totalt med 89 % sedan 2016. Den minskade klimatpåverkan beror främst på övergången till fossilbränslefri fjärrvärme och el.

Med sikte på hållbarhet

Fin respons för nya filmer om återvinning

Resursanvändning är ett område där AF Bostäder har stora möjligheter att påverka positivt. Målet är att 50 % av det totala avfallet i verksamheten ska källsorteras.

Med sikte på hållbarhet

AF Bostäders första hållbarhetsredovisning (2017) är här

AF Bostäder har länge drivit ett aktivt miljöarbete. Under 2016 väcktes tanken att börja jobba med hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv – och redogöra för arbetet i en hållbarhetsredovisning.

Med sikte på hållbarhet

Nästan hälften av avfallet källsorteras – och bättre ska det bli

Resursanvändning är ett område där AF Bostäder har stora möjligheter att påverka positivt. Med smarta och effektiva lösningar skapar AF Bostäder förutsättningar för källsortering och återvinning.

Med sikte på hållbarhet

Hög målsättning för lägre energianvändning

AF Bostäder arbetar intensivt med att minska energianvändningen. Fastigheter byggda före 2009 ligger i fokus och målet är att minska energianvändningen i det äldre beståndet med 15 % till 2019.

Med sikte på hållbarhet

På väg mot ett fossilbränslefritt AF Bostäder

Mellan 2016 och 2017 har AF Bostäder minskat sina utsläpp av växthusgaser med nästan 80 %. En bidragande orsak är att att företaget bytt till förnyelsebar el, på initiativ av en proaktiv hyresgäst.

Med sikte på hållbarhet

Fadderprojekt för ensamkommande ungdomar

Under hösten 2017 har tio av AF Bostäders korridorer och minst 50 hyresgäster deltagit i ett socialt projekt i samarbete med Föreningen Hållihopp i Lund.

Med sikte på hållbarhet

Halverad värmeförbrukning

Vi jobbar aktivt för att optimera energianvändningen i det äldre fastighetsbeståndet. Därför installerade vi vår första geotermianläggning – och lyckades halvera fastighetens värmeförbrukning!

Med sikte på hållbarhet

AF Bostäder säger: Don’t waste the waste!

När AF Bostäder förstod att bovärdarna lade uppskattningsvis 2–3 heltidstjänster per år på att hålla ordning på sopstationerna, då föddes informationskampanjen ”Don’t waste the waste”.

Med sikte på hållbarhet

En svensk klassiker? Nej, en Lundaklassiker!

Om medarbetarna mår bra, då mår AF Bostäder bra! Därför satsar AF Bostäder stort på friskvård, glädje och gemenskap.

Med sikte på hållbarhet

Grattis Bokompakt – ”Årets solcellsanläggning” 2015!

AF Bostäder och Bokompakt har tilldelats ”Skåne Solar Award 2015” i klassen ”Årets solcellsanläggning”.