Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Illustration av studentbostadsområdet Hippocampus

Hippocampus – en höjdare för 233 studenter

I en flerårig satsning förvandlar AF Bostäder äldre studentbostadskvarter på Kämnärsrätten till en grön och långsiktigt hållbar stadsdel. Under 2021 färdigställs Hippocampus, ett varierat och trivsamt kvarter med plats för 233 Lundastudenter. Området bjuder bland annat på höjdrekord och en av Lunds högsta utsiktspunkter.

Kämnärsrätten har tidigare varit ett homogent 60-talsområde med bildominerade gator och enformig byggnation. I AF Bostäders regi förändras stadsdelen steg för steg till en spännande campusmiljö med stort fokus på hållbarhet. Nya Kämnärsrätten blir ett levande område som sätter cyklister och gående i centrum. Längs de nya kvarteren anläggs ett parkliknande aktivitetsstråk med bland annat sociala ytor, grönska och snygga lösningar för avfallshantering.

– Hippocampus blir det tredje studentbostadskvarteret av totalt sju nya kvarter på Kämnärsrätten, säger Martin Jacobsson, byggprojektledare på AF Bostäder. Hippocampus består av fyra huskroppar i skiftande form och höjd – ett vinkelhus, ett lamellhus och två punkthus – som tillsammans ramar in den gröna gården. Kvarteret blir trivsamt med spännande formgivning. En av byggnaderna har ett stort långlutande sedumtak och två pampiga långsidor med tegel upp i nock. Husen uppförs i betong men ger trots sin storlek och tyngd ett lätt intryck med ljust sandfärgade fasader och inslag av turkosa och bruna accenter.

– Kvarteret är döpt efter ett område i det limbiska systemet i hjärnan, betydelsefullt för vår förmåga att minnas men också för vårt lokalsinne – inte minst när vi ska utforska ny mark, säger Martin Jacobsson. Det passar bra eftersom vi också slår höjdrekord för AF Bostäder med vårt första hus på tio våningar. Dessutom ligger det på en höjd så det blir en fin utsiktsplats där studenter med framtidsvisioner kan blicka ut över Lund, Skåne och Öresund.

– Bygget följer vår hållbarhetsmanual och kraven i Miljöbyggnad Silver med bland annat sunda materialval, gröna ytor, lösningar för dagvattenhantering och lägre energiförbrukning än nybyggnadskraven, säger Martin Jacobsson. Som vanligt värnar vi också om livet med cykel. Alla hyresgäster får en egen cykelplats under tak och vi inreder en liten verkstad där hyresgästerna kan fixa med sina hojar.

Hippocampus erbjuder lägenheter på 1–4 rum. En nyhet är att alla kök utrustas med induktionsspis. De större lägenhetern får dessutom diskmaskin.

– För varje nytt område vi bygger försöker vi ta med oss erfarenheter från de tidigare, och åstadkomma förbättringar, säger Martin Jacobsson. Diskmaskiner är alltid högt efterfrågat och i de större lägenheterna gick det att räkna hem. Induktionsspisar är inte bara en standardhöjning utan också en säkerhetsförbättring eftersom induktionstekniken minskar risken för spisbränder.

På Hippocampus genomför AF Bostäder också för första gången klimatberäkningar i samband med uppförandet.

– Genom att klimatberäkna Hippocampus och det kommande bostadsområdet Pireus vill vi kartlägga källor till utsläpp i vår nyproduktion och på sikt minska vår klimatpåverkan, säger Martin Jacobsson. Det långsiktiga målet är att kunna arbeta med ett konkret klimatmål som vi kan förhålla oss till under projektering och byggnation.

– Alla husen på Hippocampus står nu klara till det yttre och vi håller på att inreda dem. På våren 2021 börjar vi utföra besiktningar, och Hippocampus kommer att stå klart för inflyttning till höstterminen 2021, säger Martin Jacobsson.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2020


Senast uppdaterad 26 maj, 2021
Martin Jacobsson
Martin Jacobsson
Byggprojektledare
046-19 14 62

Nyrenoverat rosa kök, sittplatser, matbord och trapphus i 50-talsstil
Vi utvecklar

Hållbar hemkänsla med touch av 50-tal

Under sommaren 2020 renoverades korridorboendet på Tomegapsgården hus 15. Det genomgående temat har varit hemkänsla och med inredning i 50-talsstil har korridorboendet återställts till sin glans dagar.

Studentlyckans fasader med färgglada balkonger i rött, blått, grönt och gult.
Vi utvecklar

Lycka är ett nyrenoverat Studentlyckan

Studentlyckan är ett av AF Bostäders mest omtyckta bostadsområden, uppfört 1960. Området är trivsamt med en parkliknande gårdsmiljö och välkänt för sina fasader med kaklade accenter i olika färger. Studentlyckan är ritat av Hans Westman och ligger på bekvämt gångavstånd från centrum.

Fler grönytor för bättre dagvattenhantering
Vi utvecklar

Fler grönytor för bättre dagvattenhantering

När städer förtätas är det vanligt att grönytor får ge vika för hårdgjorda markytor, vilket ökar belastningen på dagvattennätet. På Kämnärsrätten gör AF Bostäder tvärtom. Med fler grönytor än tidigare rustas området för framtida 100-årsregn.

Tre personer sitter på huk och pratar på en byggarbetsplats
Vi utvecklar

Tillsammans för en hållbar utveckling

AF Bostäders verksamhet är till stora delar beroende av andra företag och entreprenörer – samarbetspartners. En ny uppförandekod från 2020 ska därför säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har liknande hållbarhetsambitioner. Uppförandekoden bygger på samarbete så att framtida hållbarhetsrutiner utvecklas och förbättras – tillsammans.

Två studenter och en katt i en soffa
Vi utvecklar

Radonmätningar slutförda

För att säkerställa att studentbostädernas inomhusluft håller god kvalitet har AF Bostäder gjort långtidsmätningar av radon i samtliga bostadsfastigheter.

Vi utvecklar

AF Bostäders plan: En byggstart per år

AF Bostäder ska fortsätta att utveckla sitt bestånd för att åstadkomma fler studentbostäder. Byggnation i egen regi är rätt väg att gå – det ger ökad kunskap, bättre bostäder och långsiktigt hållbara stadsdelar. AF Bostäder har ett ambitiöst och balanserat expansionsmål. Framöver gäller en byggstart per år.

Vi utvecklar

StudBO19 lyfte studentbostadens roll i staden

Vartannat år arrangeras StudBO, en konferens och mötesplats för alla som arbetar med studentbostäder i Sverige. I oktober 2019 stod MKB och AF Bostäder för värdskapet. Cirka 250 deltagare från hela landet mötte politiker, bostadsexperter och inspirationsföreläsare för att prata om studentbostadens betydelse för staden.

Vi utvecklar

Stambyte med kundfokus

AF Bostäder ska renovera badrum och byta avloppsstammar i 900 korridorrum på Delphi. Utmaningen är att störa kunderna så lite som möjligt.

Vi utvecklar

Campuskilen – Ett utvändigt vardagsrum 

AF Bostäder vill gärna uppmuntra studenter (och andra) till utomhusvistelse. Nu bygger företaget om Kämnärsrätten i Norra Lund och anlägger samtidigt Campuskilen – ett aktivitetsstråk med grönytor för träning, plugg och häng. 

Vi utvecklar

Nybyggt populärt när framtiden flyttar in

Under 2019 har AF Bostäder färdigställt ett rekordstort antal nybyggda studentbostäder och samtliga är inflyttade och klara. Den höga byggtakten till trots står hållbarhet i fokus. Här ska studenter kunna bo, arbeta och må bra under många år framöver. Satsningarna tilltalar många och de lyckliga som flyttar in har stått i kö länge.

Vi utvecklar

Lyckade förtätningar med 3D-indelning

Tillsammans med Lunds kommun har AB Bostäder byggt Sagoeken – ett nytt kvarter på Kämnärsrätten för både skolbarn och studenter. Projektet har möjliggjorts tack vare tredimensionell fastighetsindelning.

Vi utvecklar

Ett lyft för Vildandens utemiljö

Utemiljön på Vildanden har under det senaste året genomgått en omfattande upprustning. När kunderna får önska, blir det nya grillplatser, egna cykelparkeringsplatser och en boulebana.

Vi utvecklar

Nya studentbostäder – för ett hållbart Lund

AF Bostäder får en allt större roll som stads- och samhällsbyggare, och är inne i en rekordperiod sett till pågående byggprojekt. Företaget tar ansvar för en hållbar utveckling för hela Lund.

Vi utvecklar

Att inspirera studenterna – vår främsta hållbarhetsinsats

Som samhällsbyggare har AF Bostäder en hållbarhetsuppgift som går utanför det vanliga – att inspirera våra unga hyresgäster till mer hållbara val i livet. De är vår framtid.

Vi utvecklar

Studentlyckan får nytt liv

Studentlyckan ska få nya kök, skönare inomhusklimat och nya fasader. Tack vare bra planering och smarta lösningar renoveras varje lägenhet på bara tio dagar, med ett minimum av störningar.

Vi utvecklar

Strategisk försäljning av Vildandens familjedel

Under våren 2017 sålde AF Bostäder Vildandens familjedel, Vildandsvägen 2–32, till Heimstaden Bostads AB.

Vi utvecklar

AF Bostäder bygger i samverkan – en för alla, alla för kunden

För att få bättre kontroll på kvalitet och kostnader i sina byggprojekt, har AF Bostäder valt bort traditionell upphandling. Istället ritas, beräknas och utförs projekten i samverkan med alla inblandade aktörer.

Vi utvecklar

Studentbostäder – en satsning på framtiden

AF Bostäder är en samhällsbyggare som vill forma långsiktigt hållbara stadsdelar, där studenter och Lundabor kan få en bra framtid.

Vi utvecklar

Stambyte – en av AF Bostäders största utmaningar

Större delen av AF Bostäders fastigheter byggdes under miljonprogrammets dagar. Företaget renoverar fastigheterna kontinuerligt enligt en långsiktig underhållsplan.

Vi utvecklar

Litet, yteffektivt och många som delar

En nybyggd och hållbar bostad kan se olika ut. De grundläggande faktorerna för oss är förtätning, yteffektivitet, noga utvalda material, delningsekonomi, höga energikrav och en cykelvänlig omgivning.

Vi utvecklar

Renovering av balkonger och loftgångar på Ulrikedal

Mellan 2012 och 2017 renoverades samtliga balkonger och loftgångar på Ulrikedal som en del av vår underhålls- och upprustningsplan.

Vi utvecklar

Kämnärsrätten – här formar AF Bostäder en ny stadsdel

AF Bostäder har som mål att ta fram bostäder åt ytterligare 1 250 studenter till 2021. Fokus ligger på nybyggnation och AF Bostäder får en allt större roll som stadsutvecklare.

Vi utvecklar

Fyrklöverhusen på Gylleholm får nytt liv

På lilla Gylleholm finns 48 ettor inrymda i Hans Westmans berömda fyrklöverhus från 1966. Gylleholm är älskat och när övriga fyrklöverhus ska rivas ser AF Bostäder ett värde i att bevara området intakt.

Vi utvecklar

Vegalyckan - dubbel lycka med bostäder och skola!

I november 2015 invigde AF Bostäder Vegalyckan, ett resultat av klokt och finurligt samarbete med Lundafastigheter. Här samsas förskola och grundskola med nya bostäder för upp till 172 studenter.