Kämnärsrätten – här formar AF Bostäder en ny stadsdel

AF Bostäder har som mål att ta fram bostäder åt ytterligare 1 250 studenter till 2021. Fokus ligger på nybyggnation och AF Bostäder får en allt större roll som stadsutvecklare.

Med jättesatsningen på Kämnärsrätten växer en förnyad stadsdel fram. Central i planeringen är ”Campuskilen” – områdets nya pulsåder. Här står trivseln i fokus.

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Lundaarkitekten Hans Westmans fyrklöverhus en betydande roll. Husen var innovativa i sin konstruktion med en prefabricerad kärna av betong. I kärnan fanns kök och badrum och övriga rum byggdes enkelt till på plats.

– Fyrklöverhusen var en sinnrik lösning på vad som då troddes var en temporär bostadsbrist, säger Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Bostadsbristen blev bestående och fyrklöverhusen fick stå kvar. Dessvärre är de inte konstruerade för långsiktig förvaltning. Framför allt är energiförbrukningen mer än dubbelt så hög som i våra nybyggda hus på Magasinet, Vegalyckan och Dammhagen.

Under 2016 färdigställdes en ny detaljplan för området som nu ska rivas och byggas upp med dubbelt så många och betydligt mer ändamålsenliga studentbostäder – till halva energiförbrukningen. Under 2016 revs ungefär en tredjedel av fyrklöverhusen och 2017 inleds byggnationen av de första nya fastigheterna. Hela detaljplanen omfattar sju kvarter, varav fyra planeras stå klara 2021.

– Tidigare har vi främst förtätat våra befintliga områden, säger Magnus Cederberg. Här får vi möjlighet att planera stadsdelen från grunden. På sextiotalet byggdes studentområden som var till enbart för studenter. Nu är vi klokare och utvecklar en stadsdel som ska vara trivsam och öppen för alla.

Central i planeringen är Kämnärsvägen som löper norr om de nya kvarteren. Det som tidigare varit en tråkig och långsträckt angöringsgata med parkerade bilar ska bli nya Kämnärsrättens pulsåder – en plats som knyter ihop områdets alla delar med omkringliggande byggnader och kvarter, och som samtidigt är ett stort, härligt vardagsrum.

– Det nya stråket har arbetsnamnet Campuskilen och alla flöden i området riktas hit, säger Magnus Cederberg. Normalt när det byggs nya kvarter så öppnar de sig åt alla håll, med adresser på alla sidor. Vi har valt att skydda kvarteren mot den mer trafikerade Magistratsvägen i söder, bland annat med en buffertzon av Kämnärsrättens välkända grönska. Istället öppnar vi upp byggnader och gårdar norrut mot Campuskilen. Det ursprungliga området planerades visionärt för ett stort antal bilar. Idag vet AF Bostäder att studenter sällan har råd med bil, det är cykel och apostlahästar som gäller. I trafiktermer blir Campuskilen ett gångfartsområde där bilar och cyklar får lov att köra, men på gångtrafikantens villkor.

– Den nya Campuskilen blir en stor umgängesplats med sammanhängande oaser och ytor för aktiviteter som beachvolley, pingis, basket, grill och umgänge, säger Magnus Cederberg. Vi lägger stor möda på att bevara den gröna känslan och dra nytta av områdets många ekar, det är en signatur för Kämnärsrätten.

– Angöringsfrågor löser vi ändå, tillgängligheten följer alla rekommendationer och sophanteringen lägger vi under jord, säger Magnus Cederberg. Nya Kämnärsrätten ska vara en attraktiv plats där hyresgäster, vänner, besökare och Lundabor i allmänhet ska kunna passera, stanna till, hänga, sola och fika.


Senast uppdaterad 15 maj, 2017
Magnus Cederberg
Fastighetsutvecklingschef
046-19 15 43
magnus.cederberg@afbostader.se

Vi utvecklar

AF Bostäders plan: En byggstart per år

AF Bostäder ska fortsätta att utveckla sitt bestånd för att åstadkomma fler studentbostäder. Byggnation i egen regi är rätt väg att gå – det ger ökad kunskap, bättre bostäder och långsiktigt hållbara stadsdelar. AF Bostäder har ett ambitiöst och balanserat expansionsmål. Framöver gäller en byggstart per år.

Vi utvecklar

StudBO19 lyfte studentbostadens roll i staden

Vartannat år arrangeras StudBO, en konferens och mötesplats för alla som arbetar med studentbostäder i Sverige. I oktober 2019 stod MKB och AF Bostäder för värdskapet. Cirka 250 deltagare från hela landet mötte politiker, bostadsexperter och inspirationsföreläsare för att prata om studentbostadens betydelse för staden.

Vi utvecklar

Stambyte med kundfokus

AF Bostäder ska renovera badrum och byta avloppsstammar i 900 korridorrum på Delphi. Utmaningen är att störa kunderna så lite som möjligt.

Vi utvecklar

Campuskilen – Ett utvändigt vardagsrum 

AF Bostäder vill gärna uppmuntra studenter (och andra) till utomhusvistelse. Nu bygger företaget om Kämnärsrätten i Norra Lund och anlägger samtidigt Campuskilen – ett aktivitetsstråk med grönytor för träning, plugg och häng. 

Vi utvecklar

Nybyggt populärt när framtiden flyttar in

Under 2019 har AF Bostäder färdigställt ett rekordstort antal nybyggda studentbostäder och samtliga är inflyttade och klara. Den höga byggtakten till trots står hållbarhet i fokus. Här ska studenter kunna bo, arbeta och må bra under många år framöver. Satsningarna tilltalar många och de lyckliga som flyttar in har stått i kö länge.

Vi utvecklar

Lyckade förtätningar med 3D-indelning

Tillsammans med Lunds kommun har AB Bostäder byggt Sagoeken – ett nytt kvarter på Kämnärsrätten för både skolbarn och studenter. Projektet har möjliggjorts tack vare tredimensionell fastighetsindelning.

Vi utvecklar

Ett lyft för Vildandens utemiljö

Utemiljön på Vildanden har under det senaste året genomgått en omfattande upprustning. När kunderna får önska, blir det nya grillplatser, egna cykelparkeringsplatser och en boulebana.

Vi utvecklar

Nya studentbostäder – för ett hållbart Lund

AF Bostäder får en allt större roll som stads- och samhällsbyggare, och är inne i en rekordperiod sett till pågående byggprojekt. Företaget tar ansvar för en hållbar utveckling för hela Lund.

Vi utvecklar

Att inspirera studenterna – vår främsta hållbarhetsinsats

Som samhällsbyggare har AF Bostäder en hållbarhetsuppgift som går utanför det vanliga – att inspirera våra unga hyresgäster till mer hållbara val i livet. De är vår framtid.

Vi utvecklar

Studentlyckan får nytt liv

Studentlyckan ska få nya kök, skönare inomhusklimat och nya fasader. Tack vare bra planering och smarta lösningar renoveras varje lägenhet på bara tio dagar, med ett minimum av störningar.

Vi utvecklar

Strategisk försäljning av Vildandens familjedel

Under våren 2017 sålde AF Bostäder Vildandens familjedel, Vildandsvägen 2–32, till Heimstaden Bostads AB.

Vi utvecklar

AF Bostäder bygger i samverkan – en för alla, alla för kunden

För att få bättre kontroll på kvalitet och kostnader i sina byggprojekt, har AF Bostäder valt bort traditionell upphandling. Istället ritas, beräknas och utförs projekten i samverkan med alla inblandade aktörer.

Vi utvecklar

Studentbostäder – en satsning på framtiden

AF Bostäder är en samhällsbyggare som vill forma långsiktigt hållbara stadsdelar, där studenter och Lundabor kan få en bra framtid.

Vi utvecklar

Stambyte – en av AF Bostäders största utmaningar

Större delen av AF Bostäders fastigheter byggdes under miljonprogrammets dagar. Företaget renoverar fastigheterna kontinuerligt enligt en långsiktig underhållsplan.

Vi utvecklar

Litet, yteffektivt och många som delar

En nybyggd och hållbar bostad kan se olika ut. De grundläggande faktorerna för oss är förtätning, yteffektivitet, noga utvalda material, delningsekonomi, höga energikrav och en cykelvänlig omgivning.

Vi utvecklar

Renovering av balkonger och loftgångar på Ulrikedal

Mellan 2012 och 2017 renoverades samtliga balkonger och loftgångar på Ulrikedal som en del av vår underhålls- och upprustningsplan.

Vi utvecklar

Fyrklöverhusen på Gylleholm får nytt liv

På lilla Gylleholm finns 48 ettor inrymda i Hans Westmans berömda fyrklöverhus från 1966. Gylleholm är älskat och när övriga fyrklöverhus ska rivas ser AF Bostäder ett värde i att bevara området intakt.

Vi utvecklar

Vegalyckan - dubbel lycka med bostäder och skola!

I november 2015 invigde AF Bostäder Vegalyckan, ett resultat av klokt och finurligt samarbete med Lundafastigheter. Här samsas förskola och grundskola med nya bostäder för upp till 172 studenter.