Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Nya studentbostäder – för ett hållbart Lund

AF Bostäder får en allt större roll som stads- och samhällsbyggare, och är inne i en rekordperiod sett till pågående byggprojekt. Företaget tar ansvar för en hållbar utveckling för hela Lund.

AF Bostäder ser det som sin uppgift att stärka varumärket Lund som universitetsstad och bidra till att så många som möjligt kan – och vill – studera vid Lunds universitet.

- Som ett av Sveriges största studentbostadsföretag har vi ett stort ansvar att möjliggöra högre studier, och att locka nya studenter till Lund, säger Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Boende är en viktig parameter när studenterna väljer studieort. Men det räcker inte att tänka kortsiktigt och billigt, och resa snabba bostäder. I en bra stad – och i en attraktiv studentstad – hänger allting ihop. Satsningar på studentbostäder ska ses ur ett samhällsperspektiv, där vi tar ansvar för hela Lunds utveckling.

Som samhällsbyggare vill AF Bostäder forma långsiktigt hållbara stadsdelar, där studenter och Lundabor kan få en bra framtid. Kämnärsrätten är ett utmärkt exempel. På sextiotalet planerades området enkom för studenter, och tidsenligt för ett stort antal bilar. Resultatet blev ett statiskt område med mycket bilvägar och parkeringsytor.

- Nu bygger vi om Kämnärsrätten för en hållbar framtid, säger Magnus Cederberg. I ett av kvarteren delar vi utrymmet med en grundskola vilket skapar fin dynamik, gynnsam för både skolbarn och studenter. Den befintliga grönskan bevaras och de olika delarna förenas med hjälp av ett helt nytt gång- och cykelstråk som också blir en umgängesplats. Här förbereder vi för utegym, pingis, basket, grillning och till och med en skog med permanenta hängmattor.

Samtidigt med de nya kvarteren på Kämnärsrätten uppför AF Bostäder Marathon, ett helt nytt studentbostadsområde mitt i kunskapsstråket, nära både campus och Lunds centrum. Även här har företaget fokus på trivsel, hållbarhet och symbios med staden.

- Marathon innebär en rejält positiv förändring av stadsbilden, säger Magnus Cederberg. Här förvandlar vi en plats som tidigare var en icke-yta med en anonym industribyggnad och stora parkeringar, till levande stads- och bostadskvarter.

Marathon ligger på hörnet av Torna- och Tunavägen. Det nya kvarteret knyter samman de kringliggande områdena, från villabebyggelsen i professorsstaden i väst till LTHs högsträckta campusområde och parkmiljö i öst, och kommunens nya bostadskvarter i syd.

- Detaljplanen hade möjliggjort en enkel och tråkig lösning med ett par identiska lamellhus, men vi ville skapa en dynamik och en livlighet, där höjd och volym gör att staden hänger ihop, säger Magnus Cederberg. Längst ut vid Torna- och Tunavägen bygger vi lägre trevåningshus för att successivt öka på till åtta våningar i det innersta huset vid LTH. Kvarteret är tätt men upplevelsen av byggnationen är luftig. Tack vare ett sinnrikt system av vinklar, vrår och loftgångar får alla hyresgäster tillgång till så mycket dagsljus som möjligt.

Området ska bebos av studenter men är till för hela staden. Det ska kännas naturligt för alla att passera genom Marathon, till fots eller på cykel, på vägen från en stadsdel till en annan.

- Mötet mellan studenter och stad är viktigt, och även här satsar vi på bra ytor för umgänge, både inomhus och utomhus. Marathon har också en hög miljöprofil med solpaneler och låga energivärden. Dessutom blir det helt bilfritt. Istället får alla hyresgäster egen cykelplats under tak samt tillgång till verkstadsutrymme, säger Magnus Cederberg.


Senast uppdaterad 15 april, 2019
Magnus Cederberg
Magnus Cederberg
Fastighetsutvecklingschef
magnus.cederberg@afbostader.se

Nyrenoverat rosa kök, sittplatser, matbord och trapphus i 50-talsstil
Vi utvecklar

Hållbar hemkänsla med touch av 50-tal

Under sommaren 2020 renoverades korridorboendet på Tomegapsgården hus 15. Det genomgående temat har varit hemkänsla och med inredning i 50-talsstil har korridorboendet återställts till sin glans dagar.

Studentlyckans fasader med färgglada balkonger i rött, blått, grönt och gult.
Vi utvecklar

Lycka är ett nyrenoverat Studentlyckan

Studentlyckan är ett av AF Bostäders mest omtyckta bostadsområden, uppfört 1960. Området är trivsamt med en parkliknande gårdsmiljö och välkänt för sina fasader med kaklade accenter i olika färger. Studentlyckan är ritat av Hans Westman och ligger på bekvämt gångavstånd från centrum.

Fler grönytor för bättre dagvattenhantering
Vi utvecklar

Fler grönytor för bättre dagvattenhantering

När städer förtätas är det vanligt att grönytor får ge vika för hårdgjorda markytor, vilket ökar belastningen på dagvattennätet. På Kämnärsrätten gör AF Bostäder tvärtom. Med fler grönytor än tidigare rustas området för framtida 100-årsregn.

Illustration av studentbostadsområdet Hippocampus
Vi utvecklar

Hippocampus – en höjdare för 233 studenter

I en flerårig satsning förvandlar AF Bostäder äldre studentbostadskvarter på Kämnärsrätten till en grön och långsiktigt hållbar stadsdel. Under 2021 färdigställs Hippocampus, ett varierat och trivsamt kvarter med plats för 233 Lundastudenter. Området bjuder bland annat på höjdrekord och en av Lunds högsta utsiktspunkter.

Tre personer sitter på huk och pratar på en byggarbetsplats
Vi utvecklar

Tillsammans för en hållbar utveckling

AF Bostäders verksamhet är till stora delar beroende av andra företag och entreprenörer – samarbetspartners. En ny uppförandekod från 2020 ska därför säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har liknande hållbarhetsambitioner. Uppförandekoden bygger på samarbete så att framtida hållbarhetsrutiner utvecklas och förbättras – tillsammans.

Två studenter och en katt i en soffa
Vi utvecklar

Radonmätningar slutförda

För att säkerställa att studentbostädernas inomhusluft håller god kvalitet har AF Bostäder gjort långtidsmätningar av radon i samtliga bostadsfastigheter.

Vi utvecklar

AF Bostäders plan: En byggstart per år

AF Bostäder ska fortsätta att utveckla sitt bestånd för att åstadkomma fler studentbostäder. Byggnation i egen regi är rätt väg att gå – det ger ökad kunskap, bättre bostäder och långsiktigt hållbara stadsdelar. AF Bostäder har ett ambitiöst och balanserat expansionsmål. Framöver gäller en byggstart per år.

Vi utvecklar

StudBO19 lyfte studentbostadens roll i staden

Vartannat år arrangeras StudBO, en konferens och mötesplats för alla som arbetar med studentbostäder i Sverige. I oktober 2019 stod MKB och AF Bostäder för värdskapet. Cirka 250 deltagare från hela landet mötte politiker, bostadsexperter och inspirationsföreläsare för att prata om studentbostadens betydelse för staden.

Vi utvecklar

Stambyte med kundfokus

AF Bostäder ska renovera badrum och byta avloppsstammar i 900 korridorrum på Delphi. Utmaningen är att störa kunderna så lite som möjligt.

Vi utvecklar

Campuskilen – Ett utvändigt vardagsrum 

AF Bostäder vill gärna uppmuntra studenter (och andra) till utomhusvistelse. Nu bygger företaget om Kämnärsrätten i Norra Lund och anlägger samtidigt Campuskilen – ett aktivitetsstråk med grönytor för träning, plugg och häng. 

Vi utvecklar

Nybyggt populärt när framtiden flyttar in

Under 2019 har AF Bostäder färdigställt ett rekordstort antal nybyggda studentbostäder och samtliga är inflyttade och klara. Den höga byggtakten till trots står hållbarhet i fokus. Här ska studenter kunna bo, arbeta och må bra under många år framöver. Satsningarna tilltalar många och de lyckliga som flyttar in har stått i kö länge.

Vi utvecklar

Lyckade förtätningar med 3D-indelning

Tillsammans med Lunds kommun har AB Bostäder byggt Sagoeken – ett nytt kvarter på Kämnärsrätten för både skolbarn och studenter. Projektet har möjliggjorts tack vare tredimensionell fastighetsindelning.

Vi utvecklar

Ett lyft för Vildandens utemiljö

Utemiljön på Vildanden har under det senaste året genomgått en omfattande upprustning. När kunderna får önska, blir det nya grillplatser, egna cykelparkeringsplatser och en boulebana.

Vi utvecklar

Att inspirera studenterna – vår främsta hållbarhetsinsats

Som samhällsbyggare har AF Bostäder en hållbarhetsuppgift som går utanför det vanliga – att inspirera våra unga hyresgäster till mer hållbara val i livet. De är vår framtid.

Vi utvecklar

Studentlyckan får nytt liv

Studentlyckan ska få nya kök, skönare inomhusklimat och nya fasader. Tack vare bra planering och smarta lösningar renoveras varje lägenhet på bara tio dagar, med ett minimum av störningar.

Vi utvecklar

Strategisk försäljning av Vildandens familjedel

Under våren 2017 sålde AF Bostäder Vildandens familjedel, Vildandsvägen 2–32, till Heimstaden Bostads AB.

Vi utvecklar

AF Bostäder bygger i samverkan – en för alla, alla för kunden

För att få bättre kontroll på kvalitet och kostnader i sina byggprojekt, har AF Bostäder valt bort traditionell upphandling. Istället ritas, beräknas och utförs projekten i samverkan med alla inblandade aktörer.

Vi utvecklar

Studentbostäder – en satsning på framtiden

AF Bostäder är en samhällsbyggare som vill forma långsiktigt hållbara stadsdelar, där studenter och Lundabor kan få en bra framtid.

Vi utvecklar

Stambyte – en av AF Bostäders största utmaningar

Större delen av AF Bostäders fastigheter byggdes under miljonprogrammets dagar. Företaget renoverar fastigheterna kontinuerligt enligt en långsiktig underhållsplan.

Vi utvecklar

Litet, yteffektivt och många som delar

En nybyggd och hållbar bostad kan se olika ut. De grundläggande faktorerna för oss är förtätning, yteffektivitet, noga utvalda material, delningsekonomi, höga energikrav och en cykelvänlig omgivning.

Vi utvecklar

Renovering av balkonger och loftgångar på Ulrikedal

Mellan 2012 och 2017 renoverades samtliga balkonger och loftgångar på Ulrikedal som en del av vår underhålls- och upprustningsplan.

Vi utvecklar

Kämnärsrätten – här formar AF Bostäder en ny stadsdel

AF Bostäder har som mål att ta fram bostäder åt ytterligare 1 250 studenter till 2021. Fokus ligger på nybyggnation och AF Bostäder får en allt större roll som stadsutvecklare.

Vi utvecklar

Fyrklöverhusen på Gylleholm får nytt liv

På lilla Gylleholm finns 48 ettor inrymda i Hans Westmans berömda fyrklöverhus från 1966. Gylleholm är älskat och när övriga fyrklöverhus ska rivas ser AF Bostäder ett värde i att bevara området intakt.

Vi utvecklar

Vegalyckan - dubbel lycka med bostäder och skola!

I november 2015 invigde AF Bostäder Vegalyckan, ett resultat av klokt och finurligt samarbete med Lundafastigheter. Här samsas förskola och grundskola med nya bostäder för upp till 172 studenter.