Studentbostäder – en satsning på framtiden

AF Bostäder är en samhällsbyggare som vill forma långsiktigt hållbara stadsdelar, där studenter och Lundabor kan få en bra framtid.

AF Bostäder är en stiftelse som ska tillhandahålla billiga och ändamålsenliga bostäder till studenter vid Lunds universitet. Lika viktigt är att studentbostäderna är bra.

– Studentbostäder måste vara attraktiva, det vill säga billiga, utformade speciellt för studenter och bra belägna, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Den som satsar på snabba lösningar saknar förståelse för studenter som kundgrupp, och bortser från värdet av att bostäderna attraherar motiverade människor som vill studera.

AF Bostäder ser det som sin uppgift att bidra till Lunds utveckling, att stärka varumärket Lund som universitetsstad, och att så många som möjligt kan – och vill – studera vid Lunds universitet.

– Tillgång till högre studier är avgörande om Sverige ska fortsätta vara en stark industrination, säger Henrik Krantz. På lång sikt ger bra studentbostäder större attraktion, bättre prestation och i slutändan en högre genomströmning hos universitetet.

AF Bostäder formar stadsdelar där studentliv och stadsliv förenas. Ett bra exempel är ombyggnaden av Kämnärsrätten. I ett av kvarteren placeras en grundskola och längs med det nya området anläggs en stor umgängesplats med ytor för grönska och aktiviteter. Här kan hyresgäster, vänner, besökare och Lundabor cykla, promenera, stanna till, hänga, sola och fika.

– Den som vill ha en levande stad med stabila kvarter gör rätt i att satsa på studenter som en del av stadsbyggnationen, säger Henrik Krantz. Studenter är unga, aktiva människor med mål och ambitioner – goda förebilder. Den positiva kraften är konstant eftersom det hela tiden kommer nya studenter. Studenterna bidrar till liv och rörelse, till en tryggare stad och är en intressant målgrupp för många näringsgrenar vilket driver fram ett ökat utbud i närområdet.

Som stiftelse har AF Bostäder ett stort ansvar att förvalta sina tillgångar med försiktighet, och att vara noga i sina riskbedömningar. Samtidigt måste företaget tänka och agera marknadsmässigt.

– Ett marknadsmässigt perspektiv är självklart. Vi måste ge oss själva möjligheten att kunna starta och driva satsningar, och att vara en stark samarbetspartner. En stark verksamhet ger oss större handlingsutrymme på sikt. Som stiftelse har vi ingen bortre tidsgräns, det finns ingen exit. Så länge Lunds universitet finns kvar ska vi vara här och fortsätta agera för studentstaden Lunds bästa, säger Henrik Krantz.

AF Bostäders studentbostäder 2018


Senast uppdaterad 7 juni, 2018

Vi utvecklar

AF Bostäders plan: En byggstart per år

AF Bostäder ska fortsätta att utveckla sitt bestånd för att åstadkomma fler studentbostäder. Byggnation i egen regi är rätt väg att gå – det ger ökad kunskap, bättre bostäder och långsiktigt hållbara stadsdelar. AF Bostäder har ett ambitiöst och balanserat expansionsmål. Framöver gäller en byggstart per år.

Vi utvecklar

StudBO19 lyfte studentbostadens roll i staden

Vartannat år arrangeras StudBO, en konferens och mötesplats för alla som arbetar med studentbostäder i Sverige. I oktober 2019 stod MKB och AF Bostäder för värdskapet. Cirka 250 deltagare från hela landet mötte politiker, bostadsexperter och inspirationsföreläsare för att prata om studentbostadens betydelse för staden.

Vi utvecklar

Stambyte med kundfokus

AF Bostäder ska renovera badrum och byta avloppsstammar i 900 korridorrum på Delphi. Utmaningen är att störa kunderna så lite som möjligt.

Vi utvecklar

Campuskilen – Ett utvändigt vardagsrum 

AF Bostäder vill gärna uppmuntra studenter (och andra) till utomhusvistelse. Nu bygger företaget om Kämnärsrätten i Norra Lund och anlägger samtidigt Campuskilen – ett aktivitetsstråk med grönytor för träning, plugg och häng. 

Vi utvecklar

Nybyggt populärt när framtiden flyttar in

Under 2019 har AF Bostäder färdigställt ett rekordstort antal nybyggda studentbostäder och samtliga är inflyttade och klara. Den höga byggtakten till trots står hållbarhet i fokus. Här ska studenter kunna bo, arbeta och må bra under många år framöver. Satsningarna tilltalar många och de lyckliga som flyttar in har stått i kö länge.

Vi utvecklar

Lyckade förtätningar med 3D-indelning

Tillsammans med Lunds kommun har AB Bostäder byggt Sagoeken – ett nytt kvarter på Kämnärsrätten för både skolbarn och studenter. Projektet har möjliggjorts tack vare tredimensionell fastighetsindelning.

Vi utvecklar

Ett lyft för Vildandens utemiljö

Utemiljön på Vildanden har under det senaste året genomgått en omfattande upprustning. När kunderna får önska, blir det nya grillplatser, egna cykelparkeringsplatser och en boulebana.

Vi utvecklar

Nya studentbostäder – för ett hållbart Lund

AF Bostäder får en allt större roll som stads- och samhällsbyggare, och är inne i en rekordperiod sett till pågående byggprojekt. Företaget tar ansvar för en hållbar utveckling för hela Lund.

Vi utvecklar

Att inspirera studenterna – vår främsta hållbarhetsinsats

Som samhällsbyggare har AF Bostäder en hållbarhetsuppgift som går utanför det vanliga – att inspirera våra unga hyresgäster till mer hållbara val i livet. De är vår framtid.

Vi utvecklar

Studentlyckan får nytt liv

Studentlyckan ska få nya kök, skönare inomhusklimat och nya fasader. Tack vare bra planering och smarta lösningar renoveras varje lägenhet på bara tio dagar, med ett minimum av störningar.

Vi utvecklar

Strategisk försäljning av Vildandens familjedel

Under våren 2017 sålde AF Bostäder Vildandens familjedel, Vildandsvägen 2–32, till Heimstaden Bostads AB.

Vi utvecklar

AF Bostäder bygger i samverkan – en för alla, alla för kunden

För att få bättre kontroll på kvalitet och kostnader i sina byggprojekt, har AF Bostäder valt bort traditionell upphandling. Istället ritas, beräknas och utförs projekten i samverkan med alla inblandade aktörer.

Vi utvecklar

Stambyte – en av AF Bostäders största utmaningar

Större delen av AF Bostäders fastigheter byggdes under miljonprogrammets dagar. Företaget renoverar fastigheterna kontinuerligt enligt en långsiktig underhållsplan.

Vi utvecklar

Litet, yteffektivt och många som delar

En nybyggd och hållbar bostad kan se olika ut. De grundläggande faktorerna för oss är förtätning, yteffektivitet, noga utvalda material, delningsekonomi, höga energikrav och en cykelvänlig omgivning.

Vi utvecklar

Renovering av balkonger och loftgångar på Ulrikedal

Mellan 2012 och 2017 renoverades samtliga balkonger och loftgångar på Ulrikedal som en del av vår underhålls- och upprustningsplan.

Vi utvecklar

Kämnärsrätten – här formar AF Bostäder en ny stadsdel

AF Bostäder har som mål att ta fram bostäder åt ytterligare 1 250 studenter till 2021. Fokus ligger på nybyggnation och AF Bostäder får en allt större roll som stadsutvecklare.

Vi utvecklar

Fyrklöverhusen på Gylleholm får nytt liv

På lilla Gylleholm finns 48 ettor inrymda i Hans Westmans berömda fyrklöverhus från 1966. Gylleholm är älskat och när övriga fyrklöverhus ska rivas ser AF Bostäder ett värde i att bevara området intakt.

Vi utvecklar

Vegalyckan - dubbel lycka med bostäder och skola!

I november 2015 invigde AF Bostäder Vegalyckan, ett resultat av klokt och finurligt samarbete med Lundafastigheter. Här samsas förskola och grundskola med nya bostäder för upp till 172 studenter.