Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Örtoftaverket

Fjärrvärme – trygg bas i en hållbar energimix

AF Bostäder värmer nästan uteslutande både radiator- och varmvatten i sina fastigheter med fjärrvärme. Fjärrvärme är en lokalproducerad, lättskött, driftsäker, resurseffektiv och kostnadseffektiv uppvärmningsform. Den är dessutom miljövänlig – hela 99,8 % av fjärrvärmen i Lund består av förnybar, återvunnen värme.

– Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och värmer ungefär hälften av landets alla bostäder och lokaler, säger Staffan Jacobsson, drift- och underhållsansvarig på AF Bostäder. Namnet till trots är fjärrvärme lokalt producerad och i Lund kommer värmen till största delen från Örtoftaverket som ligger utanför Eslöv.

I Örtoftaverket värms fjärrvärmevatten till cirka 80 grader för att sedan pumpas via nedgrävda ledningar till ett stort antal flerfamiljshus och villor i regionen. Vattnet leds in i var och en av fastigheterna, där det passerar en enkel värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmevattnet till husets varmvatten och radiatorvatten. När fjärrvärmevattnet leds ut igen har det svalnat och pumpas tillbaka till Örtoftaverket för att värmas upp på nytt.

– Vi har cirka 6 000 studentbostäder i Lund, fördelade på 20 centrala bostadsområden runt om i staden, säger Staffan Jacobsson. Förutom Bokompakt på Kämnärsrätten, som i princip är självförsörjande på värme tack vare solceller och återvunnen spillvärme, så värms samtliga av våra hus med fjärrvärme.

Tekniken är både enkel och praktisk. Allt som behövs i fastigheten är en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare, en installation som är liten, ren, tyst och mycket driftsäker eftersom den inte har så många komponenter som kan gå sönder. I några fastigheter har vi även kompletterat med frånluftsvärmepumpar som återvinner inomhusvärmen i ventilationssystemen.

Örtoftaverket, som ägs och drivs av Kraftringen, är ett så kallat kraftvärmeverk, vilket innebär att det producerar både värme och el. Varje år levererar anläggningen 500 GWh värme till Lund, Eslöv och Lomma, en mängd som motsvarar förbrukningen i cirka 25 000 villor. Parallellt producerar verket 220 GWh el, vilket är ungefär lika mycket som Eslövs elanvändning. Anläggningen är en av Sveriges modernaste och drivs helt och hållet med förnybart biobränsle från lokala och regionala markägare i Skåne och södra Småland.

– I Kraftringen har vi, och andra fastighetsägare i regionen, en bra energipartner med höga hållbarhetsambitioner, säger Staffan Jacobsson. All energiproduktion från bolaget är fossilfri. I Örtoftaverket består bränslet av trädrester som toppar, grenar och annat som blir över vid pappersmassetillverkning, och returträ som kan bestå av rivningsvirke eller gamla lastpallar. I fjärrvärmenätets bränslemix finns även bioolja, flis, halm och värme som kommer från geotermiskt vatten, avloppsvatten, fjärrkyleproduktion och akvifär. Dessutom tar Kraftringen vara på överskottsvärme från till exempel industrin, och låter företag som genererar överskott av värme i sina verksamheter koppla upp sig till fjärrvärmenätet.

– Fjärrvärmen i Eslöv, Lomma och Lund – och i våra studentbostäder – består till 99,8 % av förnybar, återvunnen värme med ett direkt koldioxidutsläpp på noll kg per MWh, och en klimatpåverkan på 10,7 kg CO2e per levererad MWh. I studenternas bostäder mäter vi dessutom ute- och innetemperaturer, och styr våra värmesystem så att vi kompenserar för bland annat värmestrålning från fönster, människor och elektronik. Det ger en totalt sett mycket effektiv och hållbar energianvändning, säger Staffan Jacobsson.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2022


Senast uppdaterad 12 juni, 2023
Staffan Jacobsson
Staffan Jacobsson
Drift och underhållsansvarig
046 -19 15 42
staffan.jacobsson@afbostader.se

Ekotipset-boken ligger mot en rosa bakgrund. Runt om ligger städmedel.
Hållbara bostäder

Städa hållbart med Ekotipset!

Nu är det enklare att finstäda korridoren – med snälla medel! Studenterna har fått en specialutgåva av boken ”Städa hållbart med Ekotipset”, tillsammans med miljövänliga städmaterial.

Bild på en illustrerad skog med fotavtyck av träd i mitten
Hållbara bostäder

Stor utmaning att synliggöra indirekta utsläpp

Sedan 2016 har AF Bostäder redovisat – och kraftigt minskat – utsläppen från den egna verksamheten, från inköpt energi och från tjänsteresor. I linje med målsättningarna för Klimatneutrala Lund fortsätter nu jakten på övriga indirekta utsläpp.

En ung tjej står med ryggen mot kameran bakom ett bord fyllt med skor och kläder. Runt henne går flera loppisbesökare.
Hållbara bostäder

Saker fick nytt liv på loppis

I september arrangerade AF Bostäder sin första, egna loppis och massor av saker bytte ägare – från studenter till studenter. Enkelt, socialt, trivsamt och såklart – cirkulärt.

Flygbild över Pireus
Hållbara bostäder

Välkommen till Pireus – AF Bostäders första Svanenmärkta studentbostäder!

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Under 2023 invigdes Pireus, och i två etapper har cirka 250 studenter flyttat till en grön och inbjudande plats med utrymme för både umgänge och avskildhet. Allt i en boendemiljö så sund och klimatvänlig att den blivit Svanenmärkt!

Två personer sitter på en innegård och studerar
Hållbara bostäder

Uteplatser för kompisar och klimat

Med avstamp i hållbara verksamhetsmål och de frågor som företagets intressenter värnar om, utgår AF Bostäders utformning av utemiljöer alltmer från hållbarhet. Här görs plats för såväl trygghet och trivsel som klimatanpassning och biologisk mångfald.

Fyra studenter sitter vid ett bord på innergården på bostadsområdet Gylleholm
Hållbara bostäder

NUDGE gav lägre förbrukning och nya kunskaper

Inom ramarna för energinätverket NUDGE, förväntas AF Bostäder minska energiförbrukningen på Gylleholm med 30 %. Samverkan inom nätverket har också lett till nya kunskaper.

En gul skult med texten
Hållbara bostäder

Biotopia, för de allra minsta!

AF Bostäder anlägger allt fler ytor avsedda att gynna insekts- och fågelliv. I november 2022 invigdes Biotopia – ett surrande bostadsområde för de allra minsta.

En kvinna sorterar tvätt framför tvättmaskiner som har logotypen för kampanjen
Hållbara bostäder

You have the power. Use it wisely!

Under 2022 drabbades Sverige av kraftigt stigande elpriser och risk för elbrist, och det blev extra viktigt att hjälpas åt att spara el av ekonomiska och solidariska skäl. AF Bostäder arbetar sedan många år målinriktat med energieffektivisering, och satsningarna utökas kontinuerligt. Under hösten lanserade företaget även en kampanj för att peppa studenterna att hushålla med elen.

Blöta löv
Hållbara bostäder

God beredskap vid skyfall

AF Bostäder arbetar förebyggande med dagvattenhantering för att minska risken för skador vid skyfall. Enligt en riskkartläggning från VA Syd är beredskapen övervägande god.

En grupp studenter som arbetar på datorer och ser glada ut
Hållbara bostäder

Idéer för hållbart boende

I november arrangerade Lunds universitet Climathon på temat Hållbara studentbostäder, med AF Bostäder som huvudpartner. Både Lundabor och studenter mötte upp med spännande idéer.

Rivning av ett hus
Hållbara bostäder

Satsningar på återbruk belyser framtida utmaningar

Den svenska byggbranschen har kommit långt när det gäller återvinning, och nu riktas blickarna alltmer mot återbruk och cirkulärt byggande. I samband med rivningarna på Kämnärsrätten har AF Bostäder genomfört flera lyckade projekt för återanvändning av inredning. Företaget konstaterar att ett mer storskaligt återbruk kräver ny kunskap, nya nätverk och genomgripande förändringar i branschen.

Hållbara bostäder

Ökad trivsel i mindre korridor

För att öka trivseln har ett korridorboende av större modell på Delphi byggts om till mindre storlek. Hyresgästerna har fått råda i färgval.

Hållbara bostäder

Ulrikedal fick bästa tänkbara uteliv

I en två år lång satsning har AF Bostäder renoverat och förnyat utemiljön på Ulrikedal. Förutom tekniskt underhåll och förbättrat avfallssystem har satsningen inneburit att studenterna har fått trygga, belysta cykelparkeringar och härliga trivselytor där gräs och äng samsas med grillplatser, boulebana, utegym och mycket mer.

En suddig cyklist cyklar förbi i hög fart på en cykelväg. I bakgrunden syns gula rapsfält.
Hållbara bostäder

Stärkt fokus på indirekta utsläpp i scope 3

AF Bostäder har nått goda resultat med att mäta och minska utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och från inköpt energi. Nu stärks fokus på övriga indirekta utsläpp. En nygjord kartläggning ska ligga till grund för minskade utsläpp från bland annat nybyggnation och förvaltning.

Ett insektshotell som sitter på ett rött skjul med grönska bakom
Hållbara bostäder

Sedum och äng gynnar biologisk mångfald

Ett av AF Bostäders prioriterade globala mål handlar om att skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer. AF Bostäder gynnar artrikedom bland annat genom att bygga nytt på redan hårdgjord mark och anlägga sedumtak. Mycket återstår att göra och fler satsningar är på gång.

Välfylld återbrukshylla i Gröna rummet
Hållbara bostäder

Succé för återbrukshyllorna!

I Gröna rummet kan studenterna lämna avfall som batterier, elektronik, ljuskällor och skrymmande möbler. Här finns också den populära återbrukshyllan där prylarna försvinner lika snabbt som de lämnas in.

Drönabild över nybygget Pireus
Hållbara bostäder

Utsläppsmål för byggprojekt

Sedan 2020 klimatberäknar AF Bostäder all nybyggnation, något som från 2022 är lagstadgat. Syftet är att kartlägga, och minska, nybyggnationens påverkan på klimatet.