Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Rivning av ett hus

Satsningar på återbruk belyser framtida utmaningar

Den svenska byggbranschen har kommit långt när det gäller återvinning, och nu riktas blickarna alltmer mot återbruk och cirkulärt byggande. I samband med rivningarna på Kämnärsrätten har AF Bostäder genomfört flera lyckade projekt för återanvändning av inredning. Företaget konstaterar att ett mer storskaligt återbruk kräver ny kunskap, nya nätverk och genomgripande förändringar i branschen.

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets materialanvändning. Enligt Boverket producerar byggsektorn 35 procent av allt avfall inom EU.

– I Sverige är byggbranschen bra på återvinning, säger Martin Jacobsson, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Entreprenörer har både lagkrav och ekonomiska incitament för att återvinna så mycket som möjligt, och på rivningstomter sorteras alltifrån fönster och tegelsten till trä, metall och deponiavfall innan det fraktas bort.

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter där äldre fyrklöverhus, som ursprungligen byggdes som en temporär lösning på bostadsbristen, bit för bit ersätts av en ny och hållbar stadsdel med dubbelt så många studentbostäder och halverad energiförbrukning.

– I samband med rivningarna av fyrklöverhusen har vi, utöver den vanliga källsorteringen, genomfört flera lyckade satsningar på återbruk, säger Martin Jacobsson. Som exempel har fönster bevarats till ett orangeri i det nya kvarteret Rhodos. Vi har också tagit vara på ytterdörrar att använda som provisoriska dörrar på våra nybyggen. Tidigare har byggarna fått konstruera tillfälliga skydd på varje bygge, men riktiga dörrar tål att monteras flera gånger och kan lagerhållas till kommande byggen. Det sparar både naturresurser och pengar.

– Vi har också bevarat alltifrån kranar och handfat till taggläsare för löpande underhåll i våra fastigheter, säger Martin Jacobsson. Vitvaror i utmärkt skick har använts till renoveringen av Tomegaps tvättstuga. Dessutom har vår entreprenör avtal med en second hand-grossist som tar emot valda delar från våra rivningar.

Trots den senaste tidens lyckade projekt kan AF Bostäder konstatera att ett mer storskaligt återbruk innebär stora utmaningar. Dagens entreprenader präglas av ett just in time-system som inte är anpassat för cirkulärt byggande.

– Om vi ritar ett hus idag och huset ska byggas om två år så tillverkas de olika delarna, till exempel fönster, precis innan de ska levereras till byggarbetsplatsen, säger Martin Jacobsson. Att på motsvarande sätt matcha arkitekters och byggares efterfrågan med utbudet av cirkulärt byggmaterial, på rätt plats och i rätt tid, är fortfarande en stor utmaning och skulle bland annat innebära en enorm lagerhållning. Likaså kan det vara svårt att hitta material med rätt egenskaper eller rätt certifieringar. Som exempel fanns planer på att äldre fönster från våra rivningar skulle användas av ett annat fastighetsbolag i ett byggprojekt, men nutida byggregler och energikrav satte tyvärr stopp för det.

– Glädjande är att intresset för återbruk är stigande. Boverket har fått till uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med omställning till en cirkulär ekonomi i byggsektorn, allt fler organiserar sig i frågan och nya nätverk växer fram. Vi vill gärna vara del av den här utvecklingen och är öppna för att hitta samarbeten och kunskapsutbyten mellan olika aktörer i branschen. Det är nödvändigt om vi ska lyckas, säger Martin Jacobsson.

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2022


Senast uppdaterad 9 juni, 2023
Martin Jacobsson
Martin Jacobsson
Fastighetsutvecklingschef
046-19 14 62
martin.jacobsson@afbostader.se

Ekotipset-boken ligger mot en rosa bakgrund. Runt om ligger städmedel.
Hållbara bostäder

Städa hållbart med Ekotipset!

Nu är det enklare att finstäda korridoren – med snälla medel! Studenterna har fått en specialutgåva av boken ”Städa hållbart med Ekotipset”, tillsammans med miljövänliga städmaterial.

Bild på en illustrerad skog med fotavtyck av träd i mitten
Hållbara bostäder

Stor utmaning att synliggöra indirekta utsläpp

Sedan 2016 har AF Bostäder redovisat – och kraftigt minskat – utsläppen från den egna verksamheten, från inköpt energi och från tjänsteresor. I linje med målsättningarna för Klimatneutrala Lund fortsätter nu jakten på övriga indirekta utsläpp.

En ung tjej står med ryggen mot kameran bakom ett bord fyllt med skor och kläder. Runt henne går flera loppisbesökare.
Hållbara bostäder

Saker fick nytt liv på loppis

I september arrangerade AF Bostäder sin första, egna loppis och massor av saker bytte ägare – från studenter till studenter. Enkelt, socialt, trivsamt och såklart – cirkulärt.

Flygbild över Pireus
Hållbara bostäder

Välkommen till Pireus – AF Bostäders första Svanenmärkta studentbostäder!

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Under 2023 invigdes Pireus, och i två etapper har cirka 250 studenter flyttat till en grön och inbjudande plats med utrymme för både umgänge och avskildhet. Allt i en boendemiljö så sund och klimatvänlig att den blivit Svanenmärkt!

Två personer sitter på en innegård och studerar
Hållbara bostäder

Uteplatser för kompisar och klimat

Med avstamp i hållbara verksamhetsmål och de frågor som företagets intressenter värnar om, utgår AF Bostäders utformning av utemiljöer alltmer från hållbarhet. Här görs plats för såväl trygghet och trivsel som klimatanpassning och biologisk mångfald.

Fyra studenter sitter vid ett bord på innergården på bostadsområdet Gylleholm
Hållbara bostäder

NUDGE gav lägre förbrukning och nya kunskaper

Inom ramarna för energinätverket NUDGE, förväntas AF Bostäder minska energiförbrukningen på Gylleholm med 30 %. Samverkan inom nätverket har också lett till nya kunskaper.

En gul skult med texten
Hållbara bostäder

Biotopia, för de allra minsta!

AF Bostäder anlägger allt fler ytor avsedda att gynna insekts- och fågelliv. I november 2022 invigdes Biotopia – ett surrande bostadsområde för de allra minsta.

En kvinna sorterar tvätt framför tvättmaskiner som har logotypen för kampanjen
Hållbara bostäder

You have the power. Use it wisely!

Under 2022 drabbades Sverige av kraftigt stigande elpriser och risk för elbrist, och det blev extra viktigt att hjälpas åt att spara el av ekonomiska och solidariska skäl. AF Bostäder arbetar sedan många år målinriktat med energieffektivisering, och satsningarna utökas kontinuerligt. Under hösten lanserade företaget även en kampanj för att peppa studenterna att hushålla med elen.

Blöta löv
Hållbara bostäder

God beredskap vid skyfall

AF Bostäder arbetar förebyggande med dagvattenhantering för att minska risken för skador vid skyfall. Enligt en riskkartläggning från VA Syd är beredskapen övervägande god.

Örtoftaverket
Hållbara bostäder

Fjärrvärme – trygg bas i en hållbar energimix

AF Bostäder värmer nästan uteslutande både radiator- och varmvatten i sina fastigheter med fjärrvärme. Fjärrvärme är en lokalproducerad, lättskött, driftsäker, resurseffektiv och kostnadseffektiv uppvärmningsform. Den är dessutom miljövänlig – hela 99,8 % av fjärrvärmen i Lund består av förnybar, återvunnen värme.

En grupp studenter som arbetar på datorer och ser glada ut
Hållbara bostäder

Idéer för hållbart boende

I november arrangerade Lunds universitet Climathon på temat Hållbara studentbostäder, med AF Bostäder som huvudpartner. Både Lundabor och studenter mötte upp med spännande idéer.

Hållbara bostäder

Ökad trivsel i mindre korridor

För att öka trivseln har ett korridorboende av större modell på Delphi byggts om till mindre storlek. Hyresgästerna har fått råda i färgval.

Hållbara bostäder

Ulrikedal fick bästa tänkbara uteliv

I en två år lång satsning har AF Bostäder renoverat och förnyat utemiljön på Ulrikedal. Förutom tekniskt underhåll och förbättrat avfallssystem har satsningen inneburit att studenterna har fått trygga, belysta cykelparkeringar och härliga trivselytor där gräs och äng samsas med grillplatser, boulebana, utegym och mycket mer.

En suddig cyklist cyklar förbi i hög fart på en cykelväg. I bakgrunden syns gula rapsfält.
Hållbara bostäder

Stärkt fokus på indirekta utsläpp i scope 3

AF Bostäder har nått goda resultat med att mäta och minska utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och från inköpt energi. Nu stärks fokus på övriga indirekta utsläpp. En nygjord kartläggning ska ligga till grund för minskade utsläpp från bland annat nybyggnation och förvaltning.

Ett insektshotell som sitter på ett rött skjul med grönska bakom
Hållbara bostäder

Sedum och äng gynnar biologisk mångfald

Ett av AF Bostäders prioriterade globala mål handlar om att skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer. AF Bostäder gynnar artrikedom bland annat genom att bygga nytt på redan hårdgjord mark och anlägga sedumtak. Mycket återstår att göra och fler satsningar är på gång.

Välfylld återbrukshylla i Gröna rummet
Hållbara bostäder

Succé för återbrukshyllorna!

I Gröna rummet kan studenterna lämna avfall som batterier, elektronik, ljuskällor och skrymmande möbler. Här finns också den populära återbrukshyllan där prylarna försvinner lika snabbt som de lämnas in.

Drönabild över nybygget Pireus
Hållbara bostäder

Utsläppsmål för byggprojekt

Sedan 2020 klimatberäknar AF Bostäder all nybyggnation, något som från 2022 är lagstadgat. Syftet är att kartlägga, och minska, nybyggnationens påverkan på klimatet.