Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Integritet


AF Bostäder hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan kompletterande lagstiftning.

Information om behandling av personuppgifter

På AF Bostäder behandlar vi dina personuppgifter när du ställer dig i vår bostadskö, när du är hyresgäst hos oss och även en tid efter att ditt kö- eller hyresförhållande har upphört. Vi behandlar också dina personuppgifter när du kontaktar oss via våra digitala kanaler som e-post, chatt, sociala kanaler och vår hemsida. Eftersom din integritet är viktig för oss ber vi dig läsa vidare för att få veta mer om hur vi använder dina personuppgifter och vad vi gör för att skydda dem.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person. Det handlar om identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och övriga uppgifter. Här några exempel:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kundnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Studiemeriter
  • Medlemskap i Studentlund
  • Inpasseringsuppgifter
  • Cookies

I undantagsfall behandlar vi också känsliga personuppgifter. Normalt sker det i samband med ansökan från dig, till exempel vid ansökan om dispens av medicinska skäl. Innan vi utför en sådan behandling i våra IT-system kommer vi att inhämta ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen AF Bostäder, organisationsnummer 845000-6435, med adress Tunavägen 39 C, 223 63 Lund, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Både dem vi gör själva och dem som andra företag gör på vårt uppdrag.

När du ställer dig i vår bostadskö

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan om bostad, förråd eller lokal. Under hela kö- och hyrestiden kommer vi att uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och att du uppfyller våra kö- och hyresvillkor. Som exempel kan nämnas att vi fortlöpande kontrollerar dina studiemeriter.

Behandlingarna under kötiden utförs för att vi har ett berättigat intresse att göra detta. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte förnyar din bostadsansökan raderas dina uppgifter automatiskt. Du kan också välja att själv avregistrera din köplats på Dina sidor.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi ibland behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning samt vid behov hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten Precis som under kötiden kommer vi att behandla intyg som styrker att du studerar i tillräcklig omfattning och är medlem i Studentlund.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i upp till tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Precis som tidigare kommer vi att uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och att du uppfyller våra kö- och hyresvillkor.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och informera dig om våra tjänster och service. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Relevanta personuppgifter kan också komma att behandlas så att andra företag kan förmedla vissa bostadsnära tjänster som vi vet att våra kunder ofta behöver, exempelvis städning och hemförsäkring. Vi kommer också att lämna ut dina uppgifter till elbolag så att ett nätabonnemang kan tecknas. Observera att AF Bostäder aldrig säljer personuppgifter till andra aktörer.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kommer att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller el eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta för oss.

När hyresförhållandet är slut

De flesta personuppgifterna om dig kommer att gallras och rensas inom två år efter att du har flyttat från din bostad. Vissa uppgifter om dig kommer vi dock att behöva spara längre på grund av krav i annan lagstiftning. Bokföringslagen kräver tillexempel att uppgifter om dina betalningar sparas i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Om du inte vill att andra företag förmedlar bostadsnära tjänster till dig kan du när som helst meddela oss detta.

Vill du få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, begär du ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsyns-myndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. 


Senast uppdaterad 21 december, 2023