Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Fullständiga regler


Här kan du ta del av de fullständiga reglerna för andrahandsuthyrning.

AF Bostäder hyr ut studentbostäder som är avsedda att användas under en begränsad tid då en bedriver aktiva studier vid Lunds universitet. Vid behov kan en dock efter särskild ansökan beviljas tillstånd att hyra ut sin bostad i andrahand under en begränsad tid.

Från Kö- och hyresvillkoren

15 § Uthyrning i andra hand kräver AF Bostäders godkännande och kan endast ske på oförändrade hyresvillkor till någon som uppfyller Kö- och Hyresvillkoren.

Uthyrning i andrahand

En andrahandsuthyrning innebär alltid att förstahandshyresgästen inte själv bor kvar i bostaden utan upplåter den till en andrahandshyresgäst för ”självständigt brukande”. Bor förstahandshyresgästen kvar handlar det istället om ett inneboendeförhållande.

AF Bostäders godkännande

En andrahandsuthyrning kräver alltid AF Bostäders godkännande. För att få sådant godkännande måste alltid nedanstående krav vara uppfyllda. Därefter görs en individuell bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

 • Skriftlig ansökan ska inlämnas tidigast sex (6) månader och senast 14 dagar före den ansökta andrahandsuthyrningens början.
 • Sökanden ska ha godtagbart skäl för andrahandsuthyrningen (se mer nedan).
 • Andrahandsuthyrning kan ej ske under de första fyra (4) månaderna av påbörjat hyresförhållande (omflyttning mellan våra bostäder utan uppehåll ses som fortsättning av pågående hyresförhållande).
 • Ett hyresförhållande kan inte avslutas med en andrahandsuthyrning.
 • Uppfyller inte förstahandshyresgästen studie- och medlemskravet under andrahandsuthyrningen ska dispens från detta krav ha beviljats innan ansökan kan prövas.
 • Andrahandshyresgästen ska uppfylla studie- och medlemskravet. Denne behåller sin kötid under andrahandsuthyrningen.

Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning

Tillfälligt arbete utanför Skåne

Som tillfälligt arbete räknas sammanhängande praktik och säsongsanställning. Tillstånd kan lämnas för en andrahandsuthyrning på minst fyra (4) och max sammanlagt tolv (12) månader. Som tillfälligt arbete räknas ej traineetjänster eller provanställningar oavsett anställningsförhållandets längd.

Intyg
Till ansökan ska bifogas anställningsavtal och hyresavtal som styrker anställningens art och tidsperiod samt vistelseadress.

Högskolestudier utanför Skåne

Som högskolestudier räknas varje svensk eller internationell sammanhängande högskole- eller universitetsutbildning som till sin omfattning motsvarar studiekravet. Tillstånd kan lämnas för en andrahandsuthyrning på minst fyra (4) och max sammanlagt tolv (12) månader. Som högskolestudier räknas ej studier som inte ger högskolepoäng eller motsvarande studiemeriter utomlands. Dessa anses istället utgöra tillfälligt arbete.

Intyg
Till ansökan ska bifogas antagningsbesked och hyresavtal som styrker studiernas art, tidsperiod och omfattning samt vistelseadress.

Längre utlandsvistelse

Som längre utlandsvistelse räknas sammanhängande utlandsvistelse. Tillstånd kan lämnas för en andrahandsuthyrning på minst fyra (4) och max sammanlagt tolv (12) månader.

Intyg
Till ansökan ska bifogas resehandlingar som styrker restiden samt vistelseadresser.

Genomförande av värnplikt utanför Skåne

Till värnplikt räknas tvingande grundutbildning inom den svenska Försvarsmakten. Tillstånd kan lämnas för en andrahandsuthyrning motsvarande tiden för tjänstgöringen. Till värnplikt räknas ej vidareutbildning, repetitionsövningar, hemvärnsuppdrag, anställning inom försvarsmakten eller militär utlandstjänstgöring.

Intyg
Till ansökan skall bifogas inkallelseorder.

Provsamboende 

Vid provsamboende hyr ena parten ut sin bostad i andra hand för att på prov under en sammanhängande period bo tillsammans med den andra parten i dennes eller bådas nyanskaffade bostad. Ett provboende ska vara under äktenskapsliknande förhållanden och sammanboende får inte ha skett tidigare. Tillstånd kan lämnas för en andrahandsuthyrning på minst fyra (4) och max sammanlagt tolv (12) månader.

Ta del av de fullständiga villkoren för provboende

Krav på oförändrade hyresvillkor

Utgångspunkten för ett andrahandsavtal är att det i väsentliga delar ska innehålla samma hyresvillkor som förstahandsavtalet. Det innebär att hyran normalt inte får överstiga den som förstahandshyresgästen betalar till AF Bostäder. Hyresgästen har dock möjlighet att ta ut ett påslag upp till 15% för möblering av bostaden så länge denna möblering inte redan ingår i avtalet med AF Bostäder. Hyresgästen har även möjlighet att ta ut ett påslag för faktiska kostnader för el, om el inte redan ingår i avtalet.

Vem som får hyra i andra hand

Uthyrning i andrahand får bara ske till någon som står i AF Bostäders bostadskö och uppfyller våra Kö- och hyresvillkor samt som avser att varaktigt bo i bostaden under den tillåtna uthyrningsperioden. Det är därför inte tillåtet att hyra ut bostaden i andrahand under kortare perioder via Air BnB eller Blocket.

Om reglerna inte följs

AF Bostäder kommer att säga upp de hyresgäster som inte har tillstånd eller tar ut en för hög andrahandshyra. Det är dessutom straffbart. Andrahandshyresgästen har också rätt att återfå hela överhyran även om andrahandsförhållandet redan har upphört. AF Bostäder kommer också att säga upp de hyresgäster korttidsuthyr sina bostäder via t ex Air BnB eller Blocket, även om tillstånd för andrahandsuthyrning finns.

På AF Bostäder ser vi allvarligt på varje försök att kringgå bostadskön och våra Kö- och hyresvillkor. Vi kommer därför agera kraftfullt genom att säga upp förstahandshyresgäster och makulera kötiden för både förstahands- och andrahandshyresgästen varje gång detta sker.

Ska du hyra ut i andra hand? Tänk på detta!

 • Sätt dig in i våra regler för att inte riskera ditt hyresavtal och bli återbetalningsskyldig.
 • Gör din ansökan till oss i god tid.
 • Andrahandsuthyrningen är alltid ditt ansvar. Du ansvarar för störningar, skador och andra förseelser som andrahandshyresgästen gör sig skyldig till.
 • Skriv alltid ett hyresavtal med andrahandshyresgästen.
 • Se till att andrahandshyresgästen har en giltig hemförsäkring.
 • Betala alltid själv hyran till oss

Länkar


Senast uppdaterad 19 december, 2023