Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Ulrikedal fick bästa tänkbara uteliv

I en två år lång satsning har AF Bostäder renoverat och förnyat utemiljön på Ulrikedal. Förutom tekniskt underhåll och förbättrat avfallssystem har satsningen inneburit att studenterna har fått trygga, belysta cykelparkeringar och härliga trivselytor där gräs och äng samsas med grillplatser, boulebana, utegym och mycket mer.

Ulrikedal är ett av AF Bostäders största och mest omtyckta bostadsområden, beläget mitt i Lunds centrala studentstråk, granne till Studentlyckan, Gylleholm och Parentesen. Området är byggt 1964, ritat av Hans Westman och välkänt för sin gröna och luftigt gestaltade utemiljö.

– Arkitektur och landskapsdesign har stor påverkan på vår trivsel och hur vi mår, säger Peter Molin, byggprojektledare på AF Bostäder. Förr sågs kanske gångar och gräsmattor i första hand som någonting funktionellt. Nu planerar vi hellre med social och miljömässig hållbarhet i åtanke, så att utemiljön tillför ett mervärde till både hyresgäster och omvärld. Ulrikedal har stora kulturella värden och vissa delar har vi valt att bevara, till exempel de stora träden och gräspartier som anlagts i nivåer, men i övrigt har området fått ett rejält lyft.

Efter en inledande förstudie 2018 genomfördes projektet i två etapper med start 2020. Strax efter nyår 2021 stod allting klart. Arbetet har präglats av ett dynamiskt arbetssätt där idéer från landskapsarkitekt och entreprenör har parats med bovärdarnas erfarenheter och studenternas önskemål.

– I våra kundundersökningar framgår att studenterna gärna vill ha egna, numrerade cykelparkeringar, säger Peter Molin. Sociala utrymmen står också högt på önskelistan, inte minst för de som bor i lägenhet utan gemensamma ytor, och det är något som vi gärna bejakar. Här möts människor från hela världen, och att det upplevs enkelt att lära känna varandra är inte bara en viktig del av studentlivet, det är också betydelsefullt för hur vi mår.

Den nya utemiljön är indelad i olika trivselzoner. Här finns bland annat grillplatser, nyanlagda boulebanor, en beachvolleyplan som rustats upp och fått en ny läktare samt solsängar – med USB-uttag. Studenterna har också fått nya träd, buskar och rabatter, tryggare belysning och så självfallet de högt efterfrågade, personliga cykelparkeringarna – en per boende, med bra ljus och med fast monterade låsvajrar.

– De nya grönytorna består till stor del av äng och vi väljer själva vilka delar vi vill klippa ner till kort gräs och vilka ytor vi vill låta växa till sig, säger Peter Molin. Vilda, oklippta partier bidrar till biologisk mångfald och lockar till sig insekter och fåglar.

Under projektet har AF Bostäder även genomfört underliggande markarbeten, rustat upp dagvattenledningar och brunnar, samt förbättrat avrinningssystem. Parallellt har gamla skjul och förråd för avfall ersatts av en stilren, underjordisk avfallsstation (UWS) och en ny, smakfull byggnad för grovavfall – Gröna rummet.

– På UWS-stationen är alla behållarna för avfallssortering under marken, säger Peter Molin. Allt som syns ovan jord är diskreta, brevlådeliknande inkast. Systemet är rent och snyggt och möjliggör en öppen och luftig boendemiljö. UWS:erna töms med hjälp av en tystgående, eldriven kran, direkt upp på ett flak och sätts tillbaka med detsamma. Det innebär färre tunga transporter på området, och mindre nedskräpning. Dessutom bidrar UWS:erna till att källsorteringen ökar.

– Gröna rummet är namnet på våra snyggt designade stationer för grovavfall. Där finns även den populära återbrukshyllan där studenterna kan lämna hela och rena saker, och ta något användbart med sig hem, säger Peter Molin.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2021


Senast uppdaterad 10 juni, 2022
Peter Molin
Peter Molin
Byggprojektledare
046 -19 15 41
peter.molin@afbostader.se

Ekotipset-boken ligger mot en rosa bakgrund. Runt om ligger städmedel.
Hållbara bostäder

Städa hållbart med Ekotipset!

Nu är det enklare att finstäda korridoren – med snälla medel! Studenterna har fått en specialutgåva av boken ”Städa hållbart med Ekotipset”, tillsammans med miljövänliga städmaterial.

Bild på en illustrerad skog med fotavtyck av träd i mitten
Hållbara bostäder

Stor utmaning att synliggöra indirekta utsläpp

Sedan 2016 har AF Bostäder redovisat – och kraftigt minskat – utsläppen från den egna verksamheten, från inköpt energi och från tjänsteresor. I linje med målsättningarna för Klimatneutrala Lund fortsätter nu jakten på övriga indirekta utsläpp.

En ung tjej står med ryggen mot kameran bakom ett bord fyllt med skor och kläder. Runt henne går flera loppisbesökare.
Hållbara bostäder

Saker fick nytt liv på loppis

I september arrangerade AF Bostäder sin första, egna loppis och massor av saker bytte ägare – från studenter till studenter. Enkelt, socialt, trivsamt och såklart – cirkulärt.

Flygbild över Pireus
Hållbara bostäder

Välkommen till Pireus – AF Bostäders första Svanenmärkta studentbostäder!

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Under 2023 invigdes Pireus, och i två etapper har cirka 250 studenter flyttat till en grön och inbjudande plats med utrymme för både umgänge och avskildhet. Allt i en boendemiljö så sund och klimatvänlig att den blivit Svanenmärkt!

Två personer sitter på en innegård och studerar
Hållbara bostäder

Uteplatser för kompisar och klimat

Med avstamp i hållbara verksamhetsmål och de frågor som företagets intressenter värnar om, utgår AF Bostäders utformning av utemiljöer alltmer från hållbarhet. Här görs plats för såväl trygghet och trivsel som klimatanpassning och biologisk mångfald.

Fyra studenter sitter vid ett bord på innergården på bostadsområdet Gylleholm
Hållbara bostäder

NUDGE gav lägre förbrukning och nya kunskaper

Inom ramarna för energinätverket NUDGE, förväntas AF Bostäder minska energiförbrukningen på Gylleholm med 30 %. Samverkan inom nätverket har också lett till nya kunskaper.

En gul skult med texten
Hållbara bostäder

Biotopia, för de allra minsta!

AF Bostäder anlägger allt fler ytor avsedda att gynna insekts- och fågelliv. I november 2022 invigdes Biotopia – ett surrande bostadsområde för de allra minsta.

En kvinna sorterar tvätt framför tvättmaskiner som har logotypen för kampanjen
Hållbara bostäder

You have the power. Use it wisely!

Under 2022 drabbades Sverige av kraftigt stigande elpriser och risk för elbrist, och det blev extra viktigt att hjälpas åt att spara el av ekonomiska och solidariska skäl. AF Bostäder arbetar sedan många år målinriktat med energieffektivisering, och satsningarna utökas kontinuerligt. Under hösten lanserade företaget även en kampanj för att peppa studenterna att hushålla med elen.

Blöta löv
Hållbara bostäder

God beredskap vid skyfall

AF Bostäder arbetar förebyggande med dagvattenhantering för att minska risken för skador vid skyfall. Enligt en riskkartläggning från VA Syd är beredskapen övervägande god.

Örtoftaverket
Hållbara bostäder

Fjärrvärme – trygg bas i en hållbar energimix

AF Bostäder värmer nästan uteslutande både radiator- och varmvatten i sina fastigheter med fjärrvärme. Fjärrvärme är en lokalproducerad, lättskött, driftsäker, resurseffektiv och kostnadseffektiv uppvärmningsform. Den är dessutom miljövänlig – hela 99,8 % av fjärrvärmen i Lund består av förnybar, återvunnen värme.

En grupp studenter som arbetar på datorer och ser glada ut
Hållbara bostäder

Idéer för hållbart boende

I november arrangerade Lunds universitet Climathon på temat Hållbara studentbostäder, med AF Bostäder som huvudpartner. Både Lundabor och studenter mötte upp med spännande idéer.

Rivning av ett hus
Hållbara bostäder

Satsningar på återbruk belyser framtida utmaningar

Den svenska byggbranschen har kommit långt när det gäller återvinning, och nu riktas blickarna alltmer mot återbruk och cirkulärt byggande. I samband med rivningarna på Kämnärsrätten har AF Bostäder genomfört flera lyckade projekt för återanvändning av inredning. Företaget konstaterar att ett mer storskaligt återbruk kräver ny kunskap, nya nätverk och genomgripande förändringar i branschen.

Hållbara bostäder

Ökad trivsel i mindre korridor

För att öka trivseln har ett korridorboende av större modell på Delphi byggts om till mindre storlek. Hyresgästerna har fått råda i färgval.

En suddig cyklist cyklar förbi i hög fart på en cykelväg. I bakgrunden syns gula rapsfält.
Hållbara bostäder

Stärkt fokus på indirekta utsläpp i scope 3

AF Bostäder har nått goda resultat med att mäta och minska utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och från inköpt energi. Nu stärks fokus på övriga indirekta utsläpp. En nygjord kartläggning ska ligga till grund för minskade utsläpp från bland annat nybyggnation och förvaltning.

Ett insektshotell som sitter på ett rött skjul med grönska bakom
Hållbara bostäder

Sedum och äng gynnar biologisk mångfald

Ett av AF Bostäders prioriterade globala mål handlar om att skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer. AF Bostäder gynnar artrikedom bland annat genom att bygga nytt på redan hårdgjord mark och anlägga sedumtak. Mycket återstår att göra och fler satsningar är på gång.

Välfylld återbrukshylla i Gröna rummet
Hållbara bostäder

Succé för återbrukshyllorna!

I Gröna rummet kan studenterna lämna avfall som batterier, elektronik, ljuskällor och skrymmande möbler. Här finns också den populära återbrukshyllan där prylarna försvinner lika snabbt som de lämnas in.

Drönabild över nybygget Pireus
Hållbara bostäder

Utsläppsmål för byggprojekt

Sedan 2020 klimatberäknar AF Bostäder all nybyggnation, något som från 2022 är lagstadgat. Syftet är att kartlägga, och minska, nybyggnationens påverkan på klimatet.