Fokus på hållbarhet!


Hållbarhet inom AF Bostäder handlar om att förstå bostadsföretagets roll i samhället och agera ansvarsfullt och långsiktigt. Genom att utveckla och förvalta studentbostäder med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter strävar AF Bostäder efter att främja hållbar utveckling.

Hållbarhetsbegreppet består av tre delar: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. I ett globaliserat samhälle är alla delarna sammanlänkade. Inom miljömässig hållbarhet ryms frågor som utsläpp av växthusgaser, kemikalieanvändning, avfallshantering med mera. Social hållbarhet behandlar arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och socialt ansvarstagande. Ekonomisk hållbarhet täcker bland annat kostnadsmedvetenhet, långsiktig likviditet, avtalsfrågor och antikorruptionsarbete.

AF Bostäders verksamhet ska hålla sig inom de planetära gränserna, utan ett välmående ekosystem kan ingen långsiktigt hållbar utveckling ske. Varken samhället eller ekonomin kan utvecklas på ett hållbart vis utan att vi tar hänsyn till det miljömässiga perspektivet. AF Bostäder arbetar därför med att begränsa verksamhetens miljöbelastning och ha en positiv påverkan på social och ekonomisk hållbarhet.

AF Bostäder har som vision att vara Sveriges bästa studentbostadsföretag. För ett nå denna målsättning behöver vi ha ett långsiktigt och förankrat hållbarhetsarbete. AF Bostäder ska agera ansvarsfullt genom att utveckla och förvalta studentbostäder med hänsyn till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Lund som studentstad är full av kunskaper och kreativa idéer. Engagemanget hos våra hyresgäster är avgörande för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad i vårt hållbarhetsarbete. Vi försöker på olika sätt föra dialog med våra hyresgäster, för ta vara på den kunskap och de idéer som finns.

Vid frågor om vårt hållbarhetsarbete eller om du vill dela med dig av idéer kontakta hållbarhetskoordinator Klara Svensson klara.svensson@afbostader.se


Senast uppdaterad 21 december, 2017